Fundusz alimentacyjny - wymagane dokumenty Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Do wniosku o ustalenie prawa do ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego nale?y do??czy? odpowiednio:

 

1. Dokumenty po?wiadczaj?ce wysoko?? dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) za?wiadczenia z urz?du skarbowego albo o?wiadczenia o dochodzie cz?onków rodziny podlegaj?cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach okre?lonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres ?wiadczeniowy ka?dego cz?onka rodziny, zawieraj?ce informacje o wysoko?ci :
- dochodu,
- sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne odliczonych od dochodu,
- nale?nego podatku.

b) o?wiadczenia cz?onków rodziny rozliczaj?cych si? na podstawie przepisów
o zrycza?towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne o dochodzie osi?gni?tym w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres ?wiadczeniowy;

c) o?wiadczenia cz?onków rodziny o dochodzie niepodlegaj?cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osi?gni?tym w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres ?wiadczeniowy;

d) za?wiadczenia albo o?wiadczenia cz?onków rodziny zawieraj?ce informacj? o wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres ?wiadczeniowy;

e) za?wiadczenie w?a?ciwego organu gminy, nakaz p?atniczy albo o?wiadczenie o wielko?ci gospodarstwa rolnego wyra?onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres ?wiadczeniowy;

f) umow? dzier?awy, w przypadku oddania cz??ci lub ca?o?ci znajduj?cego si? w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier?aw?, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego
w dzier?aw? w zwi?zku z pobieraniem renty okre?lonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze ?rodków pochodz?cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

g) umow? zawart? w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do u?ytkowania przez rolnicz? spó?dzielni? produkcyjn?,

h) odpis podlegaj?cego wykonaniu orzeczenia s?du zas?dzaj?cego alimenty na rzecz osób
w rodzinie lub poza rodzin? lub odpis protoko?u posiedzenia zawieraj?cego tre?? ugody s?dowej lub odpis zatwierdzonej przez s?d ugody zawartej przed mediatorem, zobowi?zuj?cych do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin?,

i) przekazy lub przelewy pieni??ne dokumentuj?ce wysoko?? zap?aconych alimentów, je?eli cz?onkowie rodziny s? zobowi?zani wyrokiem s?du, ugod? s?dow? lub ugod? zawart? przed mediatorem do ich p?acenia na rzecz osoby spoza rodziny,

j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzyma?a alimentów albo otrzyma?a je
w wysoko?ci ni?szej od ustalonej w wyroku s?du, ugodzie s?dowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
- za?wiadczenie organu prowadz?cego post?powanie egzekucyjne o ca?kowitej lub cz??ciowej bezskuteczno?ci egzekucji alimentów, a tak?e o wysoko?ci wyegzekwowanych alimentów lub
- informacj? w?a?ciwego s?du lub w?a?ciwej instytucji o podj?ciu przez osob? uprawnion? czynno?ci zwi?zanych z wykonaniem tytu?u wykonawczego za granic? albo o niepodj?ciu tych czynno?ci, w szczególno?ci w zwi?zku z brakiem podstawy prawnej do ich podj?cia lub brakiem mo?liwo?ci wskazania przez osob? uprawniona miejsca zamieszkania d?u?nika alimentacyjnego za granic?, je?eli d?u?nik zamieszkuje za granic?,

k) dokument okre?laj?cy dat? utraty dochodu oraz miesi?czn? wysoko?? utraconego dochodu,

l) dokument okre?laj?cy wysoko?? dochodu uzyskanego przez cz?onka rodziny oraz liczb? miesi?cy, w których dochód by? osi?gany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres ?wiadczeniowy,

m) dokument okre?laj?cy wysoko?? uzyskanego dochodu z miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w którym dochód zosta? osi?gni?ty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres ?wiadczeniowy;

2. Za?wiadczenie organu prowadz?cego post?powanie egzekucyjne o bezskuteczno?ci egzekucji alimentów zawieraj?ce informacj? o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczno?ci oraz o dzia?aniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zas?dzonych alimentów.

3. Kart? pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywaj?cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si?, zezwolenia na pobyt rezydenta d?ugoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w zwi?zku z okoliczno?ci?, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w zwi?zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod?cy lub ochrony uzupe?niaj?cej;

 

4. inne dokumenty i o?wiadczenia niezb?dne do ustalenia prawa do ?wiadczenia, w tym:

 

a) dokument stwierdzaj?cy wiek osoby uprawnionej,

b) za?wiadczenie organu prowadz?cego post?powanie egzekucyjne albo o?wiadczenie stwierdzaj?ce bezskuteczno?? egzekucji,

c) orzeczenie o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci,

d) odpis podlegaj?cego wykonaniu orzeczenia s?du zas?dzaj?cego alimenty, odpis postanowienia s?du o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protoko?u zawieraj?cego tre?? ugody s?dowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

e) orzeczenie s?du rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

f) za?wiadczenie albo o?wiadczenie o ucz?szczaniu osoby uprawnionej do szko?y lub szko?y wy?szej,

g) informacje w?a?ciwego s?du lub w?a?ciwej instytucji o podj?ciu przez osob? uprawniona czynno?ci zwi?zanych z wykonaniem tytu?u wykonawczego za granic? albo o niepodj?ciu tych czynno?ci w szczególno?ci w zwi?zku z:
- brakiem podstawy prawnej do ich podj?cia lub
- brakiem mo?liwo?ci wskazania przez osob? uprawnion? miejsca zamieszkania d?u?nika alimentacyjnego za granic?,

h) za?wiadczenie lub o?wiadczenie o wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne.

5. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o ?wiadczenie z funduszu alimentacyjnego nale?y do??czy? dokumenty potwierdzaj?ce ich utrat? lub uzyskanie oraz ich wysoko??.