Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


Pomoc spo?eczna PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

I. Pomoc spo?eczna

 

Pomoc spo?eczna jest instytucj? polityki spo?ecznej pa?stwa, maj?c? na celu umo?liwienie osobom i rodzinom przezwyci??anie trudnych sytuacji ?yciowych, których nie s? one w stanie pokona?, wykorzystuj?c w?asne uprawnienia, zasoby i mo?liwo?ci.


Pomoc spo?eczna wspiera osoby i rodziny w wysi?kach zmierzaj?cych do zaspokojenia niezb?dnych potrzeb i umo?liwia im ?ycie w warunkach odpowiadaj?cych godno?ci cz?owieka.
 

Zadaniem pomocy spo?ecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom przez podejmowanie dzia?a? zmierzaj?cych do ?yciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze ?rodowiskiem.
 

Pomoc spo?eczn? organizuj? organy administracji rz?dowej i samorz?dowej, wspó?pracuj?c w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami spo?ecznymi i pozarz?dowymi, Ko?cio?em Katolickim, innymi ko?cio?ami, zwi?zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc spo?eczna wspiera osoby i rodziny w wysi?kach zmierzaj?cych do zaspokojenia niezb?dnych potrzeb i umo?liwia im ?ycie w warunkach odpowiadaj?cych godno?ci cz?owieka.
Osoby i rodziny korzystaj?ce z pomocy spo?ecznej s? obowi?zane do wspó?dzia?ania w rozwi?zywaniu ich trudnej sytuacji ?yciowej.

 

Prawo do ?wiadcze? z pomocy spo?ecznej, je?eli umowy mi?dzynarodowe nie stanowi? inaczej, przys?uguje:

 

  1. osobom posiadaj?cym obywatelstwo polskie maj?cym miejsce zamieszkania i przebywaj?cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. cudzoziemcom maj?cym miejsce zamieszkania i przebywaj?cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si?, zgody na pobyt tolerowany, lub uzyskaniu statusu uchod?cy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej,

  3. oraz obywatelom pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy posiadaj? prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pomocy spo?ecznej udziela si? osobom i rodzinom w szczególno?ci z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomno?ci; bezrobocia; niepe?nosprawno?ci; d?ugotrwa?ej lub ci??kiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu lud?mi; potrzeby ochrony macierzy?stwa lub wielodzietno?ci; bezradno?ci w sprawach opieku?czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,zw?aszcza w rodzinach niepe?nych lub wielodzietnych; braku umiej?tno?ci w przystosowaniu do ?ycia m?odzie?y opuszczaj?cej ca?odobowe placówki opieku?czo-wychowawcze; trudno?ci w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod?cy lub ochron? uzupe?niaj?c?; trudno?ci w przystosowaniu do ?ycia po zwolnieniu z zak?adu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; kl?ski ?ywio?owej lub ekologicznej.

 

Podstaw? przyznania pomocy jest przeprowadzenie wywiadu ?rodowiskowego, który przeprowadza si? w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad ?rodowiskowy w terminie 14 dni roboczych od dnia powzi?cia wiadomo?ci o konieczno?ci jego przeprowadzenia. Pracownik socjalny, przeprowadzaj?c wywiad, bierze pod uwag? indywidualne cechy, sytuacj? osobist?, rodzinn?, dochodow? i maj?tkow? osoby samotnie gospodaruj?cej lub osób w rodzinie, mog?ce mie? wp?yw na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formu?uje wnioski z niej wynikaj?ce, stanowi?ce podstaw? planowania pomocy.

 

Sytuacj? rodzinn?, osobist?, dochodow? i maj?tkow? osoby lub rodziny ustala si? na podstawie nast?puj?cych dokumentów:

 

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj?cego to?samo??;

2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub ksi??eczki zdrowia dziecka (do wgl?du);

3) dokumentów okre?laj?cych status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) decyzji w?a?ciwego organu w sprawie renty, emerytury, ?wiadczenia przedemerytalnego lub zasi?ku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego ?wiadczenia kompensacyjnego, uposa?enia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 wrze?nia 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolno?ci do pracy, niezdolno?ci do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6) orzeczenia o niepe?nosprawno?ci albo orzeczenia o stopniu niepe?nosprawno?ci;

7) za?wiadczenia pracodawcy o wysoko?ci wynagrodzenia z tytu?u zatrudnienia, zawieraj?cego informacje o wysoko?ci potr?conej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne, sk?adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w cz??ci finansowanej przez ubezpieczonego oraz sk?adki na ubezpieczenie chorobowe;

8) za?wiadczenia o wysoko?ci wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzie?o albo w okresie cz?onkostwa w rolniczej spó?dzielni produkcyjnej lub spó?dzielni kó?ek rolniczych (us?ug rolniczych), zawieraj?cego informacje o potr?conej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne, sk?adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w cz??ci finansowanej przez ubezpieczonego oraz sk?adki na ubezpieczenie chorobowe;

9) za?wiadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które by?y op?acane sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne, oraz o okresach niesk?adkowych;

10) dowodu otrzymania renty, emerytury, zasi?ku przedemerytalnego lub ?wiadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego ?wiadczenia kompensacyjnego, uposa?enia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

11) za?wiadczenia urz?du gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach

przeliczeniowych;

12) za?wiadczenia wystawionego przez szko?? potwierdzaj?cego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wy?szej;

13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osob? bezrobotn?, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wyp?aty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasi?ku dla bezrobotnych, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo za?wiadczenia powiatowego urz?du pracy o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukuj?cych pracy i przedstawionych formach aktywizacji;

14) decyzji Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych o ustaleniu kapita?u pocz?tkowego;

15) za?wiadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego zobowi?zanie do op?acania sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne rolników lub dowodu op?acenia sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne rolników;

16) dowodu op?acenia sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne przez osoby prowadz?ce pozarolnicz? dzia?alno?? gospodarcz?;

17) za?wiadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy spo?ecznej, wydanego przez naczelnika w?a?ciwego urz?du skarbowego;

18) o?wiadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy spo?ecznej

19) za?wiadczenia lub decyzji organów przyznaj?cych ?wiadczenia pieni??ne;

20) o?wiadczenia o stanie maj?tkowym.

 

II. Kryterium dochodowe, oraz sposób obliczania dochodu

 

Prawo do ?wiadcze? pieni??nych z pomocy spo?ecznej przys?uguje:


- osobie samotnie gospodaruj?cej, której dochód nie przekracza kwoty 701 z?, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj?cej”,
- osobie w rodzinie, w której dochód na osob? nie przekracza kwoty 528 z?, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osob? w rodzinie”,
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osob? w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”.

 

Dochód stanowi sum? miesi?cznych przychodów z miesi?ca poprzedzaj?cego z?o?enie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesi?ca, w którym wniosek zosta? z?o?ony, bez wzgl?du na tytu? i ?ród?o ich uzyskania, je?eli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszon? o:
1) miesi?czne obci??enie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne okre?lone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia spo?eczne okre?lone w odr?bnych przepisach;
3) kwot? alimentów ?wiadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodu ustalonego zgodnie z wymienionymi wy?ej kryteriami nie wlicza si?:

 

  • jednorazowego pieni??nego ?wiadczenia socjalnego,

  • warto?ci ?wiadcze? w naturze,

  • ?wiadczenia przys?uguj?cego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytu?u wykonywania prac spo?ecznie u?ytecznych,

  • zasi?ku celowego,

  • pomocy materialnej maj?cej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie o?wiaty.

 

III. Rodzaje ?wiadcze?

 

?wiadczenia pieni??ne:

 

- zasi?ek sta?y,

- zasi?ek okresowy,

- zasi?ek celowy i specjalny zasi?ek celowy,

 

?wiadczenia niepieni??ne:

 

- praca socjalna,

- sk?adki na ubezpieczenie zdrowotne,

- sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne,

- poradnictwo specjalistyczne,

- interwencja kryzysowa,

- schronienie,

- posi?ek,

- niezb?dne ubranie,

- pobyt i us?ugi w domu pomocy spo?ecznej.

 

?wiadczenia z pomocy spo?ecznej s? udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgod? osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych ?wiadcze?, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem b?d? marnotrawienia w?asnych zasobów finansowych mo?e nast?pi? ograniczenie ?wiadcze?, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie ?wiadczenia niepieni??nego.

 

Brak wspó?dzia?ania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwi?zywaniu trudnej sytuacji ?yciowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowie?, nieuzasadniona odmowa podj?cia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osob? bezrobotn? lub nieuzasadniona odmowa podj?cia lub przerwanie szkolenia, sta?u, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac spo?ecznie u?ytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podj?cia leczenia odwykowego w zak?adzie lecznictwa odwykowego przez osob? uzale?niona mog? stanowi? podstaw? do odmowy przyznania ?wiadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu ?wiadczenia lub wstrzymania ?wiadcze? pieni??nych z pomocy spo?ecznej.

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content