Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


informacja dotycząca dalszej realizacji projektu PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

W zwi?zku z zako?czeniem projektu unijnego „Centrum Asystentury Spo?ecznej – Krok w stron? samodzielno?ci”, który by? realizowany w okresie od 01.09.2017 – 30.09.2020  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego, O? priorytetowa 9 – W??czenie spo?eczne i walka z ubóstwem, Dzia?anie 9.2 – U?atwienie dost?pu do wysokiej jako?ci us?ug spo?ecznych i zdrowotnych, Poddzia?anie 9.2.1 Rozwój wysokiej jako?ci us?ug spo?ecznych, MGOPS w Ch?cinach informuje, i? zostanie zachowana trwa?o?? realizowanych us?ug asystenckich po zako?czeniu realizacji projektu (po 30.09.2020r.), przez okres co najmniej 5 miesi?cy.

 

Osoby z terenu Miasta i Gminy Ch?ciny , które s? zainteresowane powy?sz? form? pomocy prosimy o sk?adanie w tutejszym O?rodku dokumentów niezb?dnych do korzystania z us?ug asystenckich, tj. wniosku o przyznanie us?ug, za?wiadczenia od lekarza specjalisty o konieczno?ci korzystania z us?ug, za?wiadcze? lub o?wiadcze? o dochodzie za miesi?c poprzedzaj?cy z?o?enie wniosku oraz orzeczenie o niepe?nosprawno?ci w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Us?ugi mog? by? przyznawane na wniosek osoby posiadaj?cej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe?nosprawno?ci (b?d? orzeczenia równowa?ne), zamieszka?ej terenie Gminy i Miasta Ch?ciny. 

 

Wnioski nale?y sk?ada? w siedzibie MGOPS w Ch?cinach,  ul. Bia?ego Zag??bia 1 od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 7:15 do 15:15.

Szczegó?owych informacji udzielaj? pracownicy MGOPS w Ch?cinach pod numerem tel. 41 315 10 54.

 

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content