Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


Informacje o projekcie PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Informacja na temat projektu pn.:

Centrum Us?ug- Wspólne dzia?ania na rzecz spo?eczno?ci lokalnej"

 

 

Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z?o?y?o wniosek projektowy w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej 9, Dzia?anie 9.2 U?atwienie dost?pu do wysokiej jako?ci us?ug spo?ecznych i zdrowotnych, Podzia?anie 9.2.1 Rozwój wysokiej jako?ci us?ug spo?ecznych.

Na etapie przygotowania projektu do wspó?pracy zaproszono 19 gmin. Decyzj? o wspó?realizacji projektu podj??o 11 samorz?dów gminnych.

Realizacja projektu b?dzie przebiega? w partnerstwie jednostek samorz?dowych i sektora pozarz?dowego:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (Lider),

 2. Regionalne Centrum Wolontariatu

 3. Gmina Sitkówka - Nowiny/Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Sitkówce Nowiny,

 4. Miasto i Gmina Nowa -S?upia/Miejsko - Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Nowej S?upi,

 5. Miasto i Gmina Pierzchnica/Miejsko - Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
  w Pierzchnicy,

 6. Gmina Mniów/Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Mniowie,

 7. Gmina Miedziana - Góra/Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Miedzianej Górze,

 8. Gmina ?opuszno/Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ?opusznie,

 9. Gmina Górno/Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Górnie,

 10. Miasto i Gmina Daleszyce/Miejsko - Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
  w Daleszycach,

 11. Gmina i Miasto Ch?ciny /Miejsko Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Ch?cinach,

 12. Miasto i Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej
  w Bodzentynie,

 13. Gmina Bieliny/Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Bielinach.

 

Przygotowanie projektu poprzedzone by?o przeprowadzeniem diagnozy ?rodowiska lokalnego i opracowaniem raportu pn.: „Lokalna diagnoza wyzwa? i potrzeb spo?ecznych na terenie powiatu kieleckiego na lata 2019-2022". Dokument okre?la najwa?niejsze kierunki rozwoju us?ug spo?ecznych dla osób zagro?onych ubóstwem i wykluczeniem spo?ecznym, w szczególno?ci rodzin wykazuj?cych bezradno?? w sprawach opieku?czo-wychowawczych, osób niesamodzielnych i niepe?nosprawnych oraz pieczy zast?pczej.

 

Czas realizacji projektu: 01.02.2019r. – 31.05.2021r.
 

Warto?? projektu: 6 000 000 z?, w tym wk?ad w?asny 450 000 z? (solidarnie ponoszony przez lidera i partnerów.)

 

Adresatami projektu s?: osoby niepe?nosprawne i ich opiekunowie, osoby niesamodzielne, rodziny maj?ce trudno?ci ?yciowe, rodzice i dzieci pieczy zast?pczej.

Ogó?em w projekcie we?mie udzia? 611 osób z terenu powiatu kieleckiego w tym: 187 osób niepe?nosprawnych/niesamodzielnych wraz z opiekunami.

 

 

 

W ramach projektu planowane s? nast?puj?ce zadania do realizacji:

 

I. Centrum Us?ug(CU)

1.Utworzenie w strukturach PCPR-u w Kielcach Centrum Us?ug (CU) - miejsca koordynacji wszystkich form wsparcia zaplanowanych w projekcie oraz organizacji indywidualnego i grupowego poradnictwa specjalistycznego odpowiadaj?cego potrzebom i problemom adresatów. W miejscu tym wyznaczone b?d? dy?ury specjalistów i innych pracowników.

2.Organizacja poradnictwa specjalistycznego w formie dy?urów: pedagogiczne 600h, terapeuta ds. uzale?nie? 400h, terapeuta rodzin/konsultacje 200h, Konsultacje i terapia logopedyczna 600h, obywatelsko-prawne 200h.


3. Zaj?cia dydaktyczno-wyrównawcze 1400 h oraz zaj?cia dla dzieci z wykorzystaniem uk?adanki sensorycznej - klocków Moovie.

4.Organizacja telefonicznego poradnictwa specjalistycznego. Linia telefoniczna obs?ugiwana b?dzie przez wykwalifikowanego psychologa/pedagoga/psychoterapeut?, oraz innych specjalistów w zale?no?ci od potrzeb.

 

II. Aktywizacja spo?eczna i zdrowotna osób niepe?nosprawnych i niesamodzielnych

1. Organizacja us?ug opieku?czych ?rodowiskowych (9 etatów) – przygotowanie zasobów i zatrudnienie kadry (etat) – 1 etat Sitkówka -Nowiny, 3 etaty gmina Daleszyce, 1 etat Mniów, 1 etat Nowa S?upia, 3 etaty gmina Miedziana Góra,

2. Organizacja us?ug opieku?czych i s?siedzkich – 6 osób (um. zlecenie) – 3600h.

3. Zatrudnienie 10 Asystentów Osób Niepe?nosprawnych (AON) (10 etatów), którzy b?d? ?wiadczyli us?ugi na terenie 10 gmin powiatu kieleckiego. Praca 8 AON b?dzie zorganizowana w ramach trwa?o?ci us?ug okre?lonej w projekcie konkursowym „Centrum Asystentury Spo?ecznej – Krok w stron? samodzielno?ci" oraz zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji Rozwoju Departamentu Europejskiego Funduszu Spo?ecznego Znak sprawy DZF-VII.75.10.19.2018 z dnia 29.10.2018 roku dot. warunków zachowania trwa?o?ci miejsc ?wiadczenia us?ug spo?ecznych przez beneficjentów realizuj?cych projekty w ramach CT8,CT9,CT10 w RPO i akceptacj? IZ. Przy czym finansowanie uj?te w projekcie pozakonkursowym b?dzie trwa?o 16 miesi?cy, pozosta?e miesi?ce (min.5 m-cy) b?d? finansowane ze ?rodków w?asnych gmin (Ch?ciny, Górno, ?opuszno, Morawica, Miedziana Góra, Nowa-S?upia, Sitkówka-Nowiny, Zagna?sk). W ramach projektu pozakonkursowego zaplanowano zwi?kszenie miejsc ?wiadczenia us?ug poprzez zatrudnienie dwóch AON. Dodatkowi asystenci obejm? wsparciem uczestników projektu z terenu gmin Mniów i Bodzentyn. W/w. gminy deklaruj? gotowo?? do ?wiadczenia us?ug po zako?czeniu projektu.

4. Organizacja teleopieki dla 63 osób niepe?nosprawnych/niesamodzielnych mieszka?ców partnerskich gmin. Zastosowanie przedmiotowego rozwi?zania jest podniesienie stanu bezpiecze?stwa pacjentów (w tym mieszkaj?cych na wsi i w ma?ych o?rodkach, oddalonych od stacjonarnej opieki). Stanowi alternatyw? ca?odobowej kontroli i opieki dla osób niesamodzielnych/niepe?nosprawnych w ?rodowisku. Zapewnia udzielenie pomocy w razie upadku, nag?ego pogorszenia zdrowia, a w stanach d?ugotrwa?ej depresji czy osamotnienia umo?liwia utrzymanie wi?zi z innymi osobami.

5. Uruchomienie wypo?yczalni sprz?tu rehabilitacyjnego na terenie gminy ?opuszno dost?pnej dla mieszka?ców partnerskich gmin. Zaplanowano zakup podstawowego sprz?tu (balkoników, ?ó?ek rehabilitacyjnych, wózków inwalidzkich, aparat tlenowego, podno?niki dla osób niepe?nosprawnych). Dost?pno?? sprz?tu umo?liwi szybszy powrót do zdrowia w przypadku nag?ej choroby, oraz stanowi wsparcie dla osób nie posiadaj?cych zasobów finansowych na zakup sprz?tu.

6. Zaj?cia usprawniaj?co-rehabilitacyjne dla 100 osób niepe?nosprawnych w miejscu ich zamieszkania.

7. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepe?nosprawnych przez Gmin? Daleszyce. Zakupiony samochód zostanie wykorzystany do umo?liwienia uczestnictwa w ramach trwania projektu w zaj?ciach organizowanych zarówno na terenie gminy ale równie? specjalistycznego poradnictwa

8. Zaj?cia hipoterapii dla uczestników projektu, w tym osób niepe?nosprawnych i dzieci z pieczy zast?pczej - 600 h zegarowych.

 

III. Wsparcie i rozwój rodzinnej pieczy zast?pczej.

 

1. Kampania promuj?ca rodzicielstwo zast?pcze poprzez dystrybucj? ulotek oraz broszur informacyjnych. Dodatkowo zaplanowano przygotowanie i emisj? spotu promuj?cego rodzicielstwo zast?pcze na stronach internetowych oraz portalach spo?eczno?ciowych. Zakup telebimu, który b?dzie s?u?y? do wy?wietlania spotu przy okazji imprez/spotka? plenerowych organizowanych na terenie gmin. Organizacja imprez plenerowych w ?rodowisku lokalnym promuj?cych rodzicielstwo zast?pcze. Organizacja konkursu plastycznego o tematyce "Rodzina okiem dziecka". Przygotowane prace zostan? wystawione w siedzibie PCPR. Najciekawsze prace b?d? nagrodzone podczas imprezy plenerowej w ?rodowisku lokalnym.

2. Grupy wsparcia dla opiekunów i rodziców biologicznych.

3. Szkolenia i warsztaty dla rodziców pieczy zast?pczej.

4.Prelekcje profilaktyczne i edukacja zawodowa dla dzieci i m?odzie?y przebywaj?cych w pieczy.

5. Wyjazdy o charakterze kulturalnym po??czone z edukacj? zawodow? dla m?odzie?y.

 

IV. Wsparcie rodzin w trudnej sytuacji ?yciowej w szczególno?ci tych, w których wyst?puj? trudno?ci opieku?czo - wychowawcze.


1. Zatrudnienie Kadry:

 1. Dwóch asystentów rodzin (1 etat gm. Bieliny i 1/2etatu gm. Pierzchnica),

 2. Wychowawcy do ?wietlicy (1 etat), zaplanowano zatrudnienie os. posiadaj?cej odpowiednie kwalifikacje/do?wiadczenie,

 3. Jednej rodziny wspieraj?cej (um. zlecenie)w gm. ?opuszno


2. Organizacja grup wsparcia dla rodzin: w gminie Pierzchnica, Nowa S?upia, Daleszyce, Bieliny, ?opuszno, Miedziana - Góra, Sitkówka - Nowiny, Mniów, Bodzentyn, Górno, Ch?ciny.


3. Organizacja warsztatów umiej?tno?ci rodzicielskich, zaj?? terapeutycznych, pó?kolonii dla dzieci.

 

V. Wolontariat – W??czanie spo?eczno?ci lokalnej w dzia?ania edukacyjno-aktywizacyjne na rzecz adresatów projektu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach jako partner sektora ekonomii spo?ecznej b?dzie realizowa? wsparcie wolontarystyczne dla rodzin zast?pczych oraz osób niepe?nosprawnych min: poprzez pomoc w nauce dla dzieci umieszczonych w pieczy zast?pczej, organizacj? czasu wolnego, pomoc osobom niesamodzielnym i niepe?nosprawnym.

 

 

?ród?o: PCPR Kielce

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content