Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


Telefoniczne poradnictwo specjalistyczne PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwo? pod numer telefonu:

664 713 394

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul.  Wrzosowa 44 realizuje projekt
pn. „Centrum Us?ug - Wspó?praca na rzecz spo?eczno?ci lokalnej” wspó?finansowany
ze ?rodków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, w ramach którego udost?pnia us?ug? pn.:

Telefoniczne poradnictwo specjalistyczne”

 

Kto mo?e skorzysta? z naszej pomocy w ramach projektu

 • Rozszerzona oferta pomocy skierowana jest do mieszka?ców powiatu kieleckiego
 • Mog? z niej skorzysta? osoby znajduj?ce si? w trudnej sytuacji ?yciowej zagro?one  kryzysem lub prze?ywaj?ce sytuacje kryzysowe:?
  • konflikty ma??e?skie, rodzinne ( zdrada, rozpad zwi?zku, rozwód),
  • przemoc w rodzinie,
  • nadu?ycia seksualne, gwa?ty,
  • ?mier? bliskiej osoby,
  • choroba w?asna lub osoby bliskiej,
  • zagro?enia samobójstwem,
  • zdarzenia losowe (np. wypadek komunikacyjny, do?wiadczenie przest?pstwa, utrata pracy),
  • kryzysy zdrowia psychicznego (uzale?nienia, depresje, za?amania nerwowe)
  • inne sytuacje zagra?aj?ce ?yciu i  zdrowiu.

 

Dy?ur telefoniczny od wrze?nia 2019 b?dzie pe?niony pod numerem 664 713 394

w ka?dy wtorek od godz. 8:00 do godz. 11:00

w ka?dy  pi?tek od godz. 15:00 do godz. 18:00

 

 • Podczas rozmowy z interwentem zostanie ustalona forma i zakres pomocy, dostosowana do potrzeb i problemów klienta.
 • Z pomocy mog? skorzysta? osoby mieszkaj?ce, pracuj?ce lub ucz?ce si? na terenie powiatu kieleckiego.
 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content