Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

W my?l ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe?nosprawnych, niepe?nosprawno?? to trwa?a lub okresowa niezdolno?? do wype?niania ról spo?ecznych z powodu sta?ego lub d?ugotrwa?ego naruszenia sprawno?ci organizmu, w szczególno?ci powoduj?ca niezdolno?? do pracy.

Niepe?nosprawno?? jest jednym z powodów, dla których udzielana jest pomoc, zarówno
w zakresie ustawy o pomocy spo?ecznej jak i w zakresie ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych.
Pomoc przyznawana jest na podstawie wydanego orzeczenia przez w?a?ciwy organ, ze wzgl?du na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej ,tj. Powiatowy Zespó? do Spraw Orzekania o Niepe?nosprawno?ci w Kielcach.

 

W ramach orzecznictwa o niepe?nosprawno?ci prowadzone jest post?powanie ustalaj?ce:

·         niepe?nosprawno?? osób w wieku do 16 roku ?ycia,

·         stopie? niepe?nosprawno?ci w stosunku do osób, które uko?czy?y 16 rok ?ycia,

·      wskazania do korzystania z ulg i uprawnie? przys?uguj?cych osobom niepe?nosprawnym stosownie do naruszonej sprawno?ci organizmu i ogranicze? funkcjonalnych uzasadniaj?cych korzystanie z nich.

 

Niepe?nosprawno?? osoby w wieku do 16 roku ?ycia ustala si? w oparciu o kryteria zawarte w art. 4a ustawy o rehabilitacji. Zgodnie z tre?ci? tego przepisu osoby te zaliczane s? do osób niepe?nosprawnych, je?eli maja naruszon? sprawno?? fizyczn? lub psychiczn? o przewidywanym okresie trwania powy?ej 12 miesi?cy, z powodu wady wrodzonej, d?ugotrwa?ej choroby lub uszkodzenia organizmu, powoduj?c? konieczno?? zapewnienia im ca?kowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb ?yciowych w sposób przewy?szaj?cy wsparcie potrzebne w danym wieku.

 

W odniesieniu do osób w wieku powy?ej 16 roku ?ycia ustalona zosta?a gradacja niepe?nosprawno?ci wed?ug stopni niepe?nosprawno?ci:

1.      znaczny stopie? niepe?nosprawno?ci,

2.      umiarkowany stopie? niepe?nosprawno?ci,

3.      lekki stopie? niepe?nosprawno?ci.

 

Zakres tre?ci poj?cia stopnia niepe?nosprawno?ci okre?lony zosta? w oparciu o kryteria biologiczne (medyczne), spo?eczne oraz zawodowe.

Zgodnie z tre?ci? art.4 ustawy o rehabilitacji do znacznego stopnia niepe?nosprawno?ci zalicza si? osob? z naruszon? sprawno?ci? organizmu, niezdoln? do pracy albo zdoln? do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagaj?c? w celu pe?nienia ról spo?ecznych sta?ej lub d?ugotrwa?ej opieki i pomocy innych osób w zwi?zku z niezdolno?ci? do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepe?nosprawno?ci zalicza si? osob? niezdoln? do pracy albo zdoln? do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagaj?c? czasowej albo cz??ciowej pomocy innych osób w celu pe?nienia ról spo?ecznych.

Do lekkiego stopnia niepe?nosprawno?ci zalicza si? osob? o naruszonej sprawno?ci organizmu, powoduj?cej w istotny sposób obni?enie zdolno?ci do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolno?ci, jak? wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pe?n? sprawno?ci? psychiczn? i fizyczn?, lub maj?ca ograniczenia w pe?nieniu ról spo?ecznych daj?ce si? rekompensowa? przy pomocy wyposa?enia w przedmioty ortopedyczne, ?rodki pomocnicze lub ?rodki techniczne.

 

W orzeczeniu poza ustaleniem niepe?nosprawno?ci lub stopnia niepe?nosprawno?ci, symbolu przyczyny niepe?nosprawno?ci oraz daty lub okresu zaistnienia niepe?nosprawno?ci i stopnia niepe?nosprawno?ci, okresu wa?no?ci orzeczenia, zawarte s? wskazania okre?lone w art.6b ust.1 dotycz?ce, w szczególno?ci:

1.      odpowiedniego zatrudnienia uwzgl?dniaj?cego psychofizyczne mo?liwo?ci danej osoby,

2.      szkolenia, w tym specjalistycznego,

3.      zatrudnienia w zak?adzie aktywno?ci zawodowej,

4.      uczestnictwa w terapii zaj?ciowej,

5.      konieczno?ci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, ?rodki pomocnicze oraz pomoce techniczne u?atwiaj?ce funkcjonowanie,

6.      korzystania z systemu ?rodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie si? korzystanie z us?ug socjalnych, opieku?czych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych ?wiadczonych przez sie? instytucji pomocy spo?ecznej, organizacje pozarz?dowe oraz inne placówki,

7.      konieczno?ci sta?ej lub d?ugotrwa?ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi?zku ze znacznie ograniczon? mo?liwo?ci? samodzielnej egzystencji,

8.      konieczno?ci sta?ego wspó?udzia?u na co dzie? opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

9.       spe?niania przez osob? niepe?nosprawn? przes?anek okre?lonych w art.8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym

10.  niepe?nosprawno?? osoby wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

W powiecie Kieleckim funkcjonuje Powiatowy Zespó? do Spraw Orzekania o Niepe?nosprawno?ci pod adresem Kielce ul. Wrzosowa 44. Godziny przyj?? pon. 7.30 – 17.15 oraz wt. – pt. 7.15 – 15.15.

 

Wymagane dokumenty do ubiegania si? o wydanie orzeczenia:

·         wniosek (sk?ada osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy (w przypadku osób poni?ej 16 roku ?ycia oraz w wieku 16-18 lat);

·         za?wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza, pod którego opieka lekarsk? znajduje si? wnioskodawca);

·         inne dokumenty umo?liwiaj?ce ocen? stopnia niepe?nosprawno?ci (karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki bada?, dokumentacja dotycz?ca przebiegu leczenia).

 

Dokumenty niezb?dne do ubiegania si? o wydanie legitymacji osoby niepe?nosprawnej (dla osoby powy?ej 16 roku ?ycia):

·         wniosek o wydanie legitymacji

·         kopia orzeczenia o niepe?nosprawno?ci lub orzeczenie innego organu orzekaj?cego : ZUS lub KRUS(wydane przed 1.01.1998r.)

·         1 zdj?cie

 

Druki wniosków o wydanie orzeczenia o niepe?nosprawno?ci lub stopnia niepe?nosprawno?ci, za?wiadcze? o stanie zdrowia jak równie? druki wniosków o wydanie legitymacji osoby niepe?nosprawnej mo?na uzyska? w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepe?nosprawno?ci osobi?cie lub przez internet https://www.powiat.kielce.pl/dla_klienta/niepelnosprwanosc.html.

 

Osoba niepe?nosprawna na podstawie orzeczenia mo?e ubiega? si? o:

·         pomoc spo?eczn?,

·         przyj?cie do pracy w Zak?adzie Pracy Chronionej,

·         uczestnictwo w warsztatach terapii zaj?ciowej

·         dofinansowanie z Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych do przedmiotów ortopedycznych, ?rodków pomocniczych oraz pomocy technicznych,

·         dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego,

·         dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

 

Osoba niepe?nosprawna mo?e te? korzysta?:

·         z ulg komunikacyjnych,

·         z ulg telekomunikacyjnych,

·         z ulg podatkowych.

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content