Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


?wiadczenie rodzicielskie PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

?WIADCZENIE RODZICIELSKIE

?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje:

 1. matce lub ojcu dziecka z uwzgl?dnieniem ust 2;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku obj?cia opiek? dziecka w wieku do uko?czenia 7 roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego – do uko?czenia 10 roku ?ycia;
 3. rodzinie zast?pczej z wyj?tkiem rodziny zast?pczej zawodowej, w przypadku obj?cia opiek? dziecka w wieku do uko?czenia 7 roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego – do uko?czenia 10 roku ?ycia;
 4. osobie, która przysposobi?a dziecko, w przypadku obj?cia dziecka w wieku do uko?czenia 7 roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego – do uko?czenia 10 roku ?ycia.

?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje ojcu dziecka w przypadku:

 1. skrócenia okresu pobierania ?wiadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez ni? tego ?wiadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 2. ?mierci matki dziecka;
 3. porzucenia dziecka przez matk?.

?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje przez okres:

 1. 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub obj?cia opiek? jednego dziecka;
 2. 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub obj?cia opiek? dwojga dzieci;
 3. 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub obj?cia opiek? trojga dzieci;
 4. 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub obj?cia opiek? czworga dzieci;
 5. 71 tygodni – w przypadku urodzenia pi?ciorga i wi?cej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pi?ciorga i wi?cej dzieci lub obj?cia opiek? pi?ciorga i wi?cej dzieci.

?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje od dnia:

 1. porodu – przypadku osób o których mowa w ust 1 pkt 1
 2. obj?cia dziecka opiek? w wieku do uko?czenia 7 roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego – do uko?czenia 10 roku ?ycia;
 3. przysposobienia dziecka – nie d?u?ej ni? do uko?czenia przez dziecko 7 roku ?ycia, a w przypadku dziecka, wobec którego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi?zku szkolnego – do uko?czenia 10 roku ?ycia.

?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje w wysoko?ci 1000,00 z? miesi?cznie jednak w razie urodzenia dziecka przez kobiet? pobieraj?c? zasi?ek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art 73 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub w ci?gu miesi?ca po jego zako?czeniu lub w okresie przed?u?enia zasi?ku dla bezrobotnych na podstawie art 73 ust 3 tej ustawy, ?wiadczenie rodzicielskie przys?uguje jednemu z rodziców w wysoko?ci ró?nicy mi?dzy kwot? ?wiadczenia rodzicielskiego, a kwot? pobieranego przez kobiet? zasi?ku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczk? na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kwot? ?wiadczenia rodzicielskiego przys?uguj?c? za niepe?ny miesi?c ustala si?, dziel?c kwot? ?wiadczenia przez liczb? wszystkich dni kalendarzowych w tym miesi?cu, a otrzyman? kwot? mno?y si? przez liczb? dni kalendarzowych, za które ?wiadczenie przys?uguje. Kwot? ?wiadczenia przys?uguj?c? za niepe?ny miesi?c zaokr?gla si? do 10 groszy w gór?.

?wiadczenie rodzicielskie b?dzie przys?ugiwa?o osobom, które nie pobieraj? zasi?ku macierzy?skiego lub uposa?enia macierzy?skiego. Uposa?onymi do tego ?wiadczenia b?d? wi?c bezrobotni – niezale?nie od rejestracji b?d? nie w Urz?dzie Pracy, studenci, rolnicy oraz osoby wykonuj?ce prac? na podstawie umów cywilnoprawnych. Osoby zatrudnione lub prowadz?ce pozarolnicz? dzia?alno?? gospodarcz?, które nie pobieraj? zasi?ku macierzy?skiego b?d? mog?y ubiega? si? o ?wiadczenie rodzicielskie.

?wiadczenie rodzicielskie nie b?dzie uzale?nione od kryterium dochodowego co pozwoli na obj?cie pomoc? wi?kszej grupy osób i zapewni rodzicom najwi?ksze wsparcie materialne w pierwszym okresie ?ycia dziecka.

Osobie uprawnionej do ?wiadczenia rodzicielskiego przys?uguje:

 1. w tym samym czasie jedno ?wiadczenie rodzicielskie bez wzgl?du na liczb? wychowywanych dzieci,
 2. jedno ?wiadczenie rodzicielskie w zwi?zku z wychowywaniem tego samego dziecka.

?wiadczenie rodzicielskie nie przys?uguje je?eli:

 1. co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust 1 pkt 2 lub 3, otrzymuj? zasi?ek macierzy?ski lub uposa?enie za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzy?skiego, okres dodatkowego urlopu macierzy?skiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzy?skiego, okres dodatkowego urlopu macierzy?skiego lub okres urlopu rodzicielskiego. W zwi?zku z tym wykluczona jest mo?liwo?? pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego ?wiadczenia rodzicielskiego jak i zasi?ku macierzy?skiego lub uposa?enia za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzy?skiego, okres dodatkowego urlopu macierzy?skiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzy?skiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy?skiego, okres urlopu rodzicielskiego.

Istotne dla osób uprawnionych do w/w zasi?ku macierzy?skiego lub uposa?enia macierzy?skiego jest tak?e to, ?e od 1 stycznia 2016r minimalna wysoko?? netto tych ?wiadcze? nie b?dzie mog?a by? ni?sza ni? wysoko?? ?wiadczenia rodzicielskiego, tj. 1000,00 z? miesi?cznie.

 1. dziecko zosta?o umieszczone w pieczy zast?pczej;
 2. jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust 1 pkt 2 lub 3, nie sprawuj? lub zaprzestali sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym w zwi?zku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemo?liwiaj? sprawowanie tej opieki;
 3. w zwi?zku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w zwi?zku z opiek? nad tym samym dzieckiem jest ju? ustalone prawo do ?wiadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasi?ku rodzinnego z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, ?wiadczenia piel?gnacyjnego, specjalnego zasi?ku opieku?czego lub zasi?ku dla opiekuna;
 4. osobom o których mowa w ust 1 przys?uguje za granic? ?wiadczenie o podobnym charakterze do ?wiadczenia rodzicielskiego, chyba ?e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.

Prawo do ?wiadczenia rodzicielskiego ustala si?, pocz?wszy od miesi?ca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art 17c ust 1 pkt 2 i 3, od miesi?ca obj?cia dziecka opiek?, je?eli wniosek o ustalenie prawa do ?wiadczenia rodzicielskiego zosta? z?o?ony w terminie 3 miesi?cy, licz?c od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka a w przypadku osób, o których mowa w art 17c ust 1 pkt 2 i 3, od dnia obj?cia dziecka opiek?. W przypadku z?o?enia wniosku po terminie, nie pó?niej jednak ni? w okresach, o których mowa w art 17c ust 3, prawo do ?wiadczenia rodzicielskiego ustala si?, pocz?wszy od miesi?ca, w którym wp?yn?? wniosek.

W przypadku, o którym mowa w art 17c ust 2, termin 3 miesi?cy, o którym mowa wy?ej jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania ?wiadczenia rodzicielskiego, ?mierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matk?.

W przypadku zbiegu uprawnie? do nast?puj?cych ?wiadcze?: 1) ?wiadczenia rodzicielskiego lub 2) ?wiadczenia piel?gnacyjnego, lub 3) specjalnego zasi?ku opieku?czego, lub 4) dodatku do zasi?ku rodzinnego z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub 5) zasi?ku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp?acie zasi?ków dla opiekunów – przys?uguje jedno z tych ?wiadcze? wybrane przez osob?  uprawnion?.

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content