Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


Jednorazowa zapomoga z tytu?u urodzenia si? dziecka PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Jednorazowa zapomoga z tytu?u urodzenia si? dziecka – „Becikowe”

Jednorazowa zapomoga z tytu?u urodzenia si? ?ywego dziecka przys?uguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, je?eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob? nie przekracza kwoty 1922,00 z?.


Wysoko?? jednorazowej zapomogi z tytu?u urodzenia si? dziecka – 1000,00 z?


Do wniosku nale?y do??czy?:
1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
2) kserokopia dowodów osobistych rodziców,
3) w przypadku gdy jedno z rodziców ma inny adres zameldowania nale?y do??czy? stosowne za?wiadczenie z odpowiedniej instytucji z miejsca zameldowania,
4) za?wiadczenie lekarskie lub za?wiadczenie wystawione przez po?o?n? potwierdzaj?ce pozostawianie kobiety pod opiek? medyczn? nie pó?niej ni? od 10 tygodnia ci??y do porodu (nie dotyczy osób b?d?cych prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a tak?e osób, które przysposobi?y dziecko),
5) dokumenty stwierdzaj?ce wysoko?? dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
• o?wiadczenia cz?onków rodziny o dochodzie niepodlegaj?cym opodatkowaniu od osób fizycznych osi?gni?tym w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres zasi?kowy,
• za?wiadczenie w?a?ciwego organu gminy, nakaz p?atniczy albo o?wiadczenie o wielko?ci gospodarstwa rolnego wyra?onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres zasi?kowy,
• umow? dzier?awy – w przypadku oddania cz??ci lub ca?o?ci znajduj?cego si? w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier?aw?, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzier?aw? w zwi?zku z pobieraniem renty okre?lonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze ?rodków pochodz?cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
• umow? zawart? w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do u?ytkowania przez rolnicz? spó?dzielni? produkcyjn?,
• odpis podlegaj?cego wykonaniu orzeczenia s?du zas?dzaj?cego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin? lub odpis protoko?u posiedzenia zawieraj?cego tre?? ugody s?dowej, lub odpis zatwierdzonej przez s?d ugody zawartej przed mediatorem, zobowi?zuj?cych do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin?,
• przekazy lub przelewy pieni??ne dokumentuj?ce wysoko?? zap?aconych alimentów, je?eli cz?onkowie rodziny s? zobowi?zani wyrokiem s?du, ugod? s?dow? lub ugod? zawart? przed mediatorem do ich p?acenia na rzecz osoby spoza rodziny,
• w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzyma?a alimentów albo otrzyma?a je w wysoko?ci ni?szej od ustalonej w wyroku s?du, ugodzie s?dowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– za?wiadczenie organu prowadz?cego post?powanie egzekucyjne o ca?kowitej lub cz??ciowej bezskuteczno?ci alimentów, a tak?e o wysoko?ci wyegzekwowanych alimentów, lub
– informacj? w?a?ciwego s?du lub w?a?ciwej instytucji o podj?ciu przez osob? uprawnion? czynno?ci zwi?zanych z wykonaniem tytu?u wykonawczego za granic? albo o niepodj?ciu tych czynno?ci, w szczególno?ci w zwi?zku z brakiem podstawy prawnej do ich podj?cia lub brakiem mo?liwo?ci wskazania przez osob? uprawnion? miejsca zamieszkania d?u?nika alimentacyjnego za granic?, je?eli d?u?nik zamieszkuje za granic?,
– dokument okre?laj?cy dat? utraty dochodu oraz miesi?czn? wysoko?? utraconego dochodu,
– dokument okre?laj?cy wysoko?? dochodu uzyskanego przez cz?onka rodziny oraz liczb? miesi?cy, w których dochód by? osi?gany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres zasi?kowy,
– dokument okre?laj?cy wysoko?? dochodu uzyskanego przez cz?onka rodziny z miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w którym dochód zosta? osi?gni?ty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres zasi?kowy,
6) odpis prawomocnego orzeczenia s?du orzekaj?cego rozwód lub separacj? albo odpis zupe?ny lub skrócony aktu zgonu ma??onka lub rodzica dziecka – przypadku osoby samotnie wychowuj?cej dziecko,
7) kart? pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywaj?cego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si?, zezwolenia na pobyt rezydenta d?ugoterminowego Wspólnot europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego z okoliczno?ci?, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i769), lub w zwi?zku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchod?cy lub ochrony uzupe?niaj?cej,
8) odpis prawomocnego postanowienia s?du orzekaj?cego przysposobienie lub za?wiadczenie s?du lub o?rodka adopcyjnego o prowadzonym post?powaniu s?dowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
9) orzeczenie s?du o powo?aniu opiekuna prawnego dziecka
Wniosek o wyp?at? jednorazowej zapomogi sk?ada si? w terminie 12 miesi?cy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka obj?tego opiek? prawn?, opiek? faktyczn? albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesi?cy od dnia obj?cia dziecka opiek? albo przysposobienia nie pó?niej ni? do uko?czenia przez dziecko 18 roku ?ycia.
Wniosek z?o?ony po terminie organ w?a?ciwy pozostawia bez rozpoznania.

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content