Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


?wiadczenie piel?gnacyjne PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

?wiadczenie piel?gnacyjne

?wiadczenie piel?gnacyjne z tytu?u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przys?uguje:

1)      matce albo ojcu,

2)      opiekunowi faktycznemu dziecka,

3)   osobie b?d?cej rodzin? zast?pcz? spokrewnion? w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej,

4)    innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku?czy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 1529) ci??y obowi?zek alimentacyjny, z wyj?tkiem osób ze znacznym stopniem niepe?nosprawno?ci

je?eli nie podejmuj? lub rezygnuj? z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osob? legitymuj?c? si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci albo orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci ??cznie ze wskazaniami:  konieczno?ci sta?ej lub d?ugotrwa?ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi?zku ze znacznie ograniczon? mo?liwo?ci? samodzielnej egzystencji oraz konieczno?ci sta?ego wspó?udzia?u na co dzie? opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Inny osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny  i opieku?czy ci??y obowi?zek alimentacyjny, z wyj?tkiem osób o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci, innym ni? spokrewnione w pierwszym stopniu z osob? wymagaj?c? opieki, przys?uguje ?wiadczenie piel?gnacyjne, w przypadku gdy spe?nione s? ??cznie nast?puj?ce warunki:

  • rodzice osoby wymagaj?cej opieki nie ?yj?, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s? ma?oletni lub legitymuj? si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci;
  • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, s? ma?oletnie lub legitymuj? si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci;
  • nie ma opiekuna faktycznego dziecka i osoby b?d?cej rodzin? zast?pcz? spokrewnion? w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej, lub legitymuj? si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci.

?wiadczenie piel?gnacyjne przys?uguje, je?eli niepe?nosprawno?? osoby wymagaj?cej opieki powsta?a:

  • nie pó?niej ni? do uko?czenia 18. roku ?ycia lub
  • w trakcie nauki w szkole wy?szej, jednak nie pó?niej ni? do uko?czenia 25 roku ?ycia.

Do wniosku o ?wiadczenie piel?gnacyjne nale?y do??czy?:

1)      orzeczenie o niepe?nosprawno?ci albo orzeczenie o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci dziecka,

2)      dokument stwierdzaj?cy to?samo?? osoby ubiegaj?cej si? o ?wiadczenie piel?gnacyjne,

3)      za?wiadczenie placówki zapewniaj?cej ca?odobow? opiek?, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodni, w których korzysta w niej z ca?odobowej opieki, albo o?wiadczenie o nieskorzystaniu przez wi?cej ni? 5 dni w tygodniu z ca?odobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniaj?cej ca?odobow? opiek?, w tym w specjalnym o?rodku szkolno – wychowawczym,

4)      inne dokumenty i o?wiadczenia niezb?dne do ustalenia prawa do ?wiadczenia piel?gnacyjnego.

?wiadczenie piel?gnacyjne przys?uguje od dnia 2019-01-01 w wysoko?ci 1583,00 z? miesi?cznie bez wzgl?du na dochód rodziny.

W razie zbiegu uprawnie? do ?wiadczenia piel?gnacyjnego lub specjalnego zasi?ku opieku?czego lub zasi?ku dla opiekuna lub ?wiadczenia rodzicielskiego lub dodatku do zasi?ku rodzinnego z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przys?uguj?cego wi?cej ni? jednej osobie sprawuj?cej opiek? nad osob? lub osobami wymagaj?cymi opieki przyznaje si? tylko jedno ?wiadczenie osobie, która pierwsza z?o?y?a wniosek.

?wiadczenie piel?gnacyjne nie przys?uguje, je?eli:

1)      osoba sprawuj?ca opiek? ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu?u ?mierci ma??onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego ?wiadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasi?ku sta?ego, nauczycielskiego ?wiadczenia kompensacyjnego, zasi?ku przedemerytalnego lub ?wiadczenia przedemerytalnego,

2)      osoba sprawuj?ca opiek? ma ustalone prawo do zasi?ku opieku?czego lub ?wiadczenia piel?gnacyjnego,

3)      osoba wymagaj?ca opieki:

  • pozostaje w zwi?zku ma??e?skim, chyba ?e wspó?ma??onek legitymuje si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci
  • zosta?a umieszczona w rodzinie zast?pczej, z wyj?tkiem rodziny zast?pczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w zwi?zku z konieczno?ci? kszta?cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj?cej ca?odobow? opiek?, w tym w specjalnym o?rodku szkolno – wychowawczym, z wyj?tkiem podmiotu wykonuj?cego dzia?alno?? lecznicz?, i korzysta w niej z ca?odobowej opieki przez wi?cej ni? 5 dni w tygodniu,

4)    na osob? wymagaj?c? opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze?niejszej emerytury,

5)    cz?onek rodziny osoby sprawuj?cej opiek? ma ustalone prawo do dodatku do zasi?ku rodzinnego z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasi?ku opieku?czego lub ?wiadczenia piel?gnacyjnego,

6)    na osob? wymagaj?c? opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi?ku rodzinnego z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasi?ku opieku?czego lub prawa do ?wiadczenia piel?gnacyjnego lub zasi?ku dla opiekuna,

7)   na osob? wymagaj?c? opieki inna osoba jest uprawniony za granic? do ?wiadczenia na pokrycie wydatków zwi?zanych z opiek?, chyba ?e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content