Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


Specjalny zasi?ek opieku?czy PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Specjalny zasi?ek opieku?czy

Specjalny zasi?ek opieku?czy przys?uguje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku?czy ( Dz. U. obowi?zek 2012 r. poz. 788 i 1529) ci??y obowi?zek alimentacyjny, je?eli rezygnuj? z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi?zku z konieczno?ci? sprawowania sta?ej opieki nad osob? legitymuj?c? si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci albo orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci ??cznie ze wskazaniami: konieczno?ci sta?ej lub d?ugotrwa?ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi?zku ze znacznie ograniczon? mo?liwo?ci? samodzielnej egzystencji oraz konieczno?ci sta?ego wspó?udzia?u na co dzie? opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Prawo do specjalnego zasi?ku opieku?czego ustala si? na okres zasi?kowy – oznacza to okres od dnia  1 listopada do dnia 31 pa?dziernika nast?pnego roku kalendarzowego.

Prawo do specjalnego zasi?ku opieku?czego ustala si? na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzin? w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres zasi?kowy.

Specjalny zasi?ek opieku?czy przys?uguje, je?eli ??czny dochód rodziny osoby sprawuj?cej opiek? oraz rodziny osoby wymagaj?cej opieki w przeliczeniu na osob? nie przekracza kwoty 764,00 z?.

Za dochód rodziny osoby wymagaj?cej opieki, uwa?a si? dochód nast?puj?cych cz?onków rodziny:

 1. w przypadku gdy osoba wymagaj?ca opieki jest ma?oletnia:
 • osoby wymagaj?cej opieki,
 • rodziców osoby wymagaj?cej opieki,
 • ma??onka rodzica osoby wymagaj?cej opieki,
 • osoby, z któr? rodzic osoby wymagaj?cej opieki wychowuje wspólne dziecko
 • pozostaj?cych na utrzymaniu osób, o których mowa wy?ej, dzieci w wieku do uko?czenia 25 roku ?ycia – z tym, ?e do cz?onków rodziny nie zalicza si? dziecka pozostaj?cego pod opiek? opiekuna prawnego, dziecka pozostaj?cego w zwi?zku ma??e?skim, a tak?e pe?noletniego dziecka posiadaj?cego w?asne dziecko.
 1. w przypadku gdy osoba wymagaj?ca opieki jest pe?noletnia:
 • osoby wymagaj?cej opieki,
 •  ma??onka osoby wymagaj?cej opieki,
 • osoby, z któr? osoba wymagaj?ca opieki wychowuje wspólne dziecko,
 • pozostaj?cych na utrzymaniu osób, o których mowa wy?ej, dzieci w wieku do uko?czenia 25 roku ?ycia – z tym, ?e do cz?onków rodziny nie zalicza si? dziecka pozostaj?cego pod opiek? opiekuna prawnego, dziecka pozostaj?cego w zwi?zku ma??e?skim, a tak?e pe?noletniego dziecka posiadaj?cego w?asne dziecko.

W przypadku gdy prawo do specjalnego zasi?ku opieku?czego ustala si? na osob? znajduj?c? si? pod opiek? opiekuna prawnego lub umieszczon? w rodzinie zast?pczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej, uwzgl?dnia si? dochód rodziny osoby sprawuj?cej opiek? oraz dochód osoby wymagaj?cej opieki.

Do wniosku o ustalenie specjalnego zasi?ku opieku?czego nale?y do??czy?:

1) dokument stwierdzaj?cy to?samo?? osoby ubiegaj?cej si? o specjalny zasi?ek opieku?czy,

2) orzeczenie o niepe?nosprawno?ci lub znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci,

3) za?wiadczenie placówki zapewniaj?cej ca?odobow? opiek?, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodni, w których korzysta w niej z ca?odobowej opieki, albo o?wiadczenie  o nieskorzystaniu przez wi?cej ni? 5 dni w tygodniu z ca?odobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniaj?cej ca?odobow? opiek?, w tym w specjalnym  o?rodku szkolno – wychowawczym,

4) inne dokumenty i o?wiadczenia niezb?dne do ustalenia prawa do ustalenia specjalnego zasi?ku opieku?czego,

5) dokumenty stwierdzaj?ce wysoko?? dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • o?wiadczenia cz?onków rodziny o dochodzie niepodlegaj?cym opodatkowaniu od osób fizycznych osi?gni?tym w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres zasi?kowy,
 • za?wiadczenia albo o?wiadczenia cz?onków rodziny zawieraj?ce informacje o wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres zasi?kowy,
 • za?wiadczenie w?a?ciwego organu gminy, nakaz p?atniczy albo o?wiadczenie o wielko?ci gospodarstwa rolnego wyra?onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres zasi?kowy,
 • umow? dzier?awy – w przypadku oddania cz??ci lub ca?o?ci znajduj?cego si? w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier?aw?, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów  o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzier?aw? w zwi?zku  z pobieraniem renty okre?lonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze ?rodków pochodz?cych z Sekcji Gwarancji europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umow? zawart? w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego,
 • do u?ytkowania przez rolnicz? spó?dzielni? produkcyjn?,
 • odpis podlegaj?cego wykonaniu orzeczenia s?du zas?dzaj?cego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin? lub odpis protoko?u posiedzenia zawieraj?cego tre?? ugody s?dowej, lub odpis zatwierdzonej przez s?d ugody zawartej przed mediatorem, zobowi?zuj?cych do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin?,
 • przekazy lub przelewy pieni??ne dokumentuj?ce wysoko?? zap?aconych alimentów, je?eli cz?onkowie rodziny s? zobowi?zani wyrokiem s?du, ugod? s?dow? lub ugod? zawart? przed mediatorem do ich p?acenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzyma?a alimentów albo otrzyma?a je w wysoko?ci ni?szej od ustalonej w wyroku s?du, ugodzie s?dowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • za?wiadczenie organu prowadz?cego post?powanie egzekucyjne o ca?kowitej lub cz??ciowej,
 • bezskuteczno?ci alimentów, a tak?e o wysoko?ci wyegzekwowanych alimentów, lub – informacj? w?a?ciwego s?du lub w?a?ciwej instytucji o podj?ciu przez osob? uprawnion? czynno?ci zwi?zanych  z wykonaniem tytu?u wykonawczego za granic? albo o niepodj?ciu tych czynno?ci, w szczególno?ci  w zwi?zku z brakiem podstawy prawnej do ich podj?cia lub brakiem mo?liwo?ci wskazania przez osob? uprawnion? miejsca zamieszkania d?u?nika alimentacyjnego za granic?, je?eli d?u?nik zamieszkuje za granic?,
 • dokument okre?laj?cy dat? utraty dochodu oraz miesi?czn? wysoko?? utraconego dochodu,
 • dokument okre?laj?cy wysoko?? dochodu uzyskanego przez cz?onka rodziny oraz liczb? miesi?cy, w których dochód by? osi?gany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres zasi?kowy,
 • dokument okre?laj?cy wysoko?? dochodu uzyskanego przez cz?onka rodziny z miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w którym dochód zosta? osi?gni?ty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres zasi?kowy,

6) kart? pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywaj?cego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si?, zezwolenia na pobyt rezydenta d?ugoterminowego Wspólnot europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego z okoliczno?ci?,  o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i769), lub w zwi?zku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchod?cy lub ochrony  uzupe?niaj?cej

Specjalny zasi?ek opieku?czy przys?uguje w wysoko?ci 620,00 z? miesi?cznie.

Specjalny zasi?ek opieku?czy nie przys?uguje, je?eli:

1)   osoba sprawuj?ca opiek? ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu?u ?mierci ma??onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego ?wiadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasi?ku sta?ego, nauczycielskiego ?wiadczenia kompensacyjnego, zasi?ku przedemerytalnego lub ?wiadczenia przedemerytalnego,

2)      osoba sprawuj?ca opiek? ma ustalone prawo do specjalnego zasi?ku opieku?czego lub ?wiadczenia piel?gnacyjnego lub zasi?ku dla opiekuna,

3)   osoba wymagaj?ca opieki zosta?a umieszczona w rodzinie zast?pczej, z wyj?tkiem rodziny zast?pczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w zwi?zku z konieczno?ci? kszta?cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj?cej ca?odobow? opiek?, w tym w specjalnym o?rodku szkolno – wychowawczym, z wyj?tkiem podmiotu wykonuj?cego dzia?alno?? lecznicz?,  i korzysta w niej z ca?odobowej opieki przez wi?cej ni? 5 dni w tygodniu,

4)       na osob? wymagaj?c? opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze?niejszej emerytury,

5)    cz?onek rodziny osoby sprawuj?cej opiek? ma ustalone prawo do dodatku do zasi?ku rodzinnego z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasi?ku opieku?czego lub ?wiadczenia piel?gnacyjnego lub zasi?ku dla opiekuna

6)       na osob? wymagaj?c? opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi?ku rodzinnego z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasi?ku opieku?czego lub prawa do ?wiadczenia piel?gnacyjnego lub zasi?ku dla opiekuna,

7)      na osob? wymagaj?c? opieki inna osoba jest uprawniony za granic? do ?wiadczenia na pokrycie wydatków zwi?zanych z opiek?, chyba ?e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content