Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


Zasi?ek piel?gnacyjny PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Zasi?ek piel?gnacyjny

Zasi?ek piel?gnacyjny przyznaje si? w celu cz??ciowego pokrycia wydatków wynikaj?cych z  konieczno?ci zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w zwi?zku z niezdolno?ci? do samodzielnej egzystencji.

Zasi?ek piel?gnacyjny przys?uguje: 

1)      niepe?nosprawnemu dziecku,

2)      osobie niepe?nosprawnej w wieku powy?ej 16 roku ?ycia, je?eli legitymuje si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci,

3)      osobie, która uko?czy?a 75 lat.

Zasi?ek piel?gnacyjny przys?uguje tak?e osobie niepe?nosprawnej w wieku powy?ej 16 roku ?ycia legitymuj?cej si? orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe?nosprawno?ci, je?eli niepe?nosprawno?? powsta?a w wieku do uko?czenia 21 roku ?ycia.

Do wniosku o zasi?ek piel?gnacyjny nale?y do??czy?:

1) orzeczenie o niepe?nosprawno?ci dziecka albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepe?nosprawno?ci osobie powy?ej 16 roku ?ycia (je?eli niepe?nosprawno?? powsta?a w wieku do uko?czenia 21 roku ?ycia),
2) orzeczenie o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci,
3) kopia dokumentu stwierdzaj?cego to?samo?? osoby ubiegaj?cej si? (matki, ojca, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego dziecka, pe?noletniej osoby sk?adaj?cej wniosek),
4) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub odpis zupe?ny aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany) lub inny dokument urz?dowy potwierdzaj?cy wiek dziecka.

Wysoko?? zasi?ku piel?gnacyjnego – 184,42 z? miesi?cznie.

Zasi?ek piel?gnacyjny nie przys?uguje osobie umieszczonej w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie. Nie przys?uguje tak?e osobie, je?eli cz?onkowi rodziny przys?uguje za granic? ?wiadczenie na pokrycie wydatków zwi?zanych z piel?gnacj? tej osoby, chyba, ?e przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.

Zasi?ek piel?gnacyjny nie przys?uguje osobie uprawnionej do dodatku piel?gnacyjnego.

Je?eli w okresie trzech miesi?cy, licz?c od dnia wydania orzeczenia o niepe?nosprawno?ci lub o stopniu niepe?nosprawno?ci, zostanie z?o?ony wniosek o ustalenie prawa do zasi?ku piel?gnacyjnego, prawo to ustala si? pocz?wszy od miesi?ca, w którym z?o?ono wniosek o ustalenie niepe?nosprawno?ci lub stopnia niepe?nosprawno?ci.

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content