Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


Zasi?ek rodzinny oraz dodatki do zasi?ku rodzinnego PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

ZASI?KI RODZINNE ORAZ DODATKI

?wiadczenia rodzinne przys?uguj?:

1)      obywatelom polskim,

2)      cudzoziemcom:

 • do których stosuje si? przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego,
 • je?eli wynika to z wi???cych Rzeczpospolit? Polsk? umów dwustronnych o zabezpieczeniu spo?ecznym,
  • przebywaj?cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si?, zezwolenia na pobyt rezydenta d?ugoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w zwi?zku z okoliczno?ci?, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z pó?n. zm.), lub w zwi?zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod?cy lub ochrony uzupe?niaj?cej, je?eli zamieszkuj? z cz?onkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej je?eli zamieszkuj? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasi?kowy, w którym otrzymuj? ?wiadczenia rodzinne, chyba ?e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy mi?dzynarodowe o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej i spe?niaj? wszystkie ustawowe warunki, od których uzale?nione jest przyznanie prawa do ?wiadcze?.

Zasi?ek rodzinny przys?uguje:

 1. je?eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob? albo dochód osoby ucz?cej si? nie przekracza kwoty 674,00 z?,
 2. w przypadku gdy cz?onkiem rodziny jest dziecko legitymuj?ce si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci, zasi?ek rodzinny przys?uguje, je?eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob? albo dochód osoby ucz?cej si? nie przekracza kwoty 764,00 z?,
 3. w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwot?, o której mowa w punkcie 1 lub 2, pomno?on? przez liczb? cz?onków danej rodziny o kwot? nie wy?sz? ni? ??czna kwota zasi?ków rodzinnych wraz z dodatkami przys?uguj?cych danej rodzinie w okresie zasi?kowym, na który jest ustalane prawo do tych ?wiadcze?, zasi?ek rodzinny wraz z dodatkami przys?uguje w kwocie ustalonej zgodnie z punktem 4,
 4. w przypadku przekroczenia kwoty uprawniaj?cej dan? rodzin? do zasi?ku rodzinnego, o której mowa w punkcie 3, zasi?ek rodzinny i dodatki do zasi?ku rodzinnego przys?uguj? w wysoko?ci ró?nicy mi?dzy ??czn? kwot? zasi?ków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w punkcie 3, a kwot?, o któr? zosta? przekroczony dochód rodziny,
 5. ??czn? kwot? zasi?ków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma przys?uguj?cych danej rodzinie w danym okresie zasi?kowym:
 • zasi?ków rodzinnych podzielonych przez liczb? miesi?cy, na które danej rodzinie jest ustalane praw o do tych zasi?ków,
 • dodatków do zasi?ku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13, podzielonych przez liczb? miesi?cy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków,
 • dodatków do zasi?ku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15, podzielonych przez 12.
 1.   W przypadku gdy wysoko?? zasi?ków rodzinnych wraz z dodatkami przys?uguj?ca danej rodzinie, ustalona zgodnie z punktem 4, jest ni?sza ni? 20,00 z?, ?wiadczenia te nie przys?uguj?.

Wysoko?? zasi?ku rodzinnego wynosi miesi?cznie:

 • 95,00 z? na dziecko w wieku do uko?czenia 5 roku ?ycia,
 • 124,00 z? na dziecko w wieku powy?ej 5 roku ?ycia do uko?czenia 18 roku ?ycia,
 • 135,00 z? na dziecko w wieku powy?ej 18 roku ?ycia do uko?czenia 24 roku ?ycia.

DO ZASI?KU RODZINNEGO PRZYS?UGUJ? NAST?PUJ?CE DODATKI:

 

Prawo dodatku do zasi?ku rodzinnego przys?uguje pod warunkiem, ?e na dziecko przys?uguje zasi?ek rodzinny. Dodatki do zasi?ku rodzinnego nie przys?uguj?, je?eli nie przys?uguje zasi?ek rodzinny na to dziecko, cho?by spe?nione zosta?y warunki wymagane do przyznania dodatków.

 

Dodatek do zasi?ku rodzinnego z tytu?u urodzenia dziecka

Osoba ubiegaj?ca si? o dodatek z tytu?u urodzenia dziecka oprócz dokumentów wymienionych przy zasi?ku rodzinnym winna dostarczy?:

1)      za?wiadczenie lekarza ginekologa lub za?wiadczenie wystawione przez po?o?n? potwierdzaj?ce pozostawanie kobiety pod opiek? medyczn? nie pó?niej ni? od 10 tygodnia ci??y do porodu.

 

Dodatek z tytu?u urodzenia dziecka przys?uguje:

1)      matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka w kwocie 1000,00 z? jednorazowo na ka?de dziecko,

2)      je?eli wniosek o jego wyp?at? z?o?ono do uko?czenia przez dziecko pierwszego roku ?ycia,

3)      je?eli matka dziecka podlega?a opiece medycznej nie pó?niej ni? od 10 tygodnia ci??y do porodu (nie stosuje si? do opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka.

Dodatek z tytu?u urodzenia dziecka nie przys?uguje:

1)      w przypadku pobrania dodatku z tytu?u urodzenia dziecka przez matk? lub ojca w innej gminie,

2)      je?eli kobieta pozostawa?a pod opiek? medyczn? pó?niej ni? od 10 tygodnia ci??y.

 

Dodatek do zasi?ku rodzinnego z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Osoba ubiegaj?ca si? o dodatek z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oprócz dokumentów wymienionych przy zasi?ku rodzinnym musi dostarczy?:

1)      za?wiadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego zawieraj?ce informacje dotycz?ce okresu na jaki zosta? on udzielony, na które dziecko lub o?wiadczenie o terminie i okresie na jaki zosta? udzielony przez pracodawc? urlop wychowawczy,

2)      za?wiadczenie, o co najmniej sze?ciomiesi?cznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpo?rednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego lub o?wiadczenie o okresie zatrudnienia,

3)      za?wiadczenie od pracodawcy lub z ZUS o okresie pobierania zasi?ku macierzy?skiego,

4)  aktualne za?wiadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzaj?ce, ?e osoba ubiegaj?ca si? o dodatek by?a zg?oszona do ubezpiecze? spo?ecznych lub o?wiadczenie potwierdzaj?ce okoliczno?? zg?oszenia do ubezpiecze? spo?ecznych oraz kserokopia imiennego raportu miesi?cznego osoby ubezpieczonej (RMUA) potwierdzaj?cego odprowadzanie sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne.

Sk?adaj?cy o?wiadczenie wnioskodawca jest obowi?zany do zawarcia w nim klauzuli nast?puj?cej tre?ci: „Jestem ?wiadomy odpowiedzialno?ci karnej za z?o?enie fa?szywego o?wiadczenia”.

 

Dodatek z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przys?uguje:

1) matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, je?eli dziecko pozostaje pod jego faktyczn? opiek?, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie d?u?ej jednak ni? przez:

 • 24 miesi?ce kalendarzowe,
 • 36 miesi?cy kalendarzowych, je?eli sprawuje opiek? nad wi?cej ni? jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesi?ce kalendarzowych, je?eli sprawuje opiek? na dzieckiem legitymuj?cym si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci albo o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci,

3)      dodatek przys?uguje w kwocie 400,00 z? miesi?cznie,

4)      za niepe?ne miesi?ce kalendarzowe wyp?aca si? w wysoko?ci 1/30 dodatku miesi?cznego za ka?dy dzie?. Kwot? dodatku przys?uguj?cego za niepe?ny miesi?c zaokr?gla si? do 10 groszy w gór?,

5)      w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych, faktycznych dziecka przys?uguje jeden dodatek,

6)      obywatelom pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza si? okres zatrudnienia na terytorium pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodatek z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przys?uguje je?eli osoba ubiegaj?ca si? o dodatek:

1)      bezpo?rednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawa?a w stosunku pracy przez okres krótszy ni? 6 miesi?cy,

2)      podj??a lub kontynuuje zatrudnienie lub inn? prac? zarobkow?, która uniemo?liwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

3)      w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasi?ku macierzy?skiego,

4)     dziecko zosta?o umieszczone w placówce zapewniaj?cej ca?odobow? opiek?, w tym w specjalnym o?rodku szkolno – wychowawczym i korzysta w niej z ca?odobowej opieki przez wi?cej ni? 5 dni w tygodniu, z wyj?tkiem dziecka przebywaj?cego w zak?adzie opieki zdrowotnej oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

5) korzysta ze ?wiadczenia rodzicielskiego.

 

Dodatek do zasi?ku rodzinnego z tytu?u samotnego wychowywania dziecka

Osoba ubiegaj?ca si? o dodatek z tytu?u samotnego wychowywania dziecka oprócz dokumentów wymienionych przy zasi?ku rodzinnym musi dostarczy?:

1)      kopi? skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

2)      aktualny odpis zupe?ny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub

3)      odpis wyroku oddalaj?cego powództwo o ustalenie ?wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Osoba ucz?ca si? musi dostarczy?:

 • kopie skróconych aktów zgonu rodziców.

 

Dodatek z tytu?u samotnego wychowywania dziecka przys?uguje:

1)      samotnie wychowuj?cym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, je?eli nie zosta?o zas?dzone ?wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, poniewa?:

 1. a)      drugi z rodziców dziecka nie ?yje,
 2. b)      ojciec dziecka jest nieznany,
 3. c)      powództwo o ustalenie ?wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zosta?o oddalone,

2)      pe?noletniej osobie do uko?czenia 24 roku ?ycia, ucz?cej si? w szkole lub w szkole wy?szej, je?eli oboje rodzice osoby ucz?cej si? nie ?yj?,

 • w kwocie 193,00 z? miesi?cznie na dziecko, nie wi?cej jednak ni? 386,00 z? na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymuj?cego si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci kwot? dodatku zwi?ksza si? o 80,00 z? na dziecko, nie wi?cej jednak ni? o 160,00 z? na wszystkie dzieci).

 

Dodatek do zasi?ku rodzinnego z tytu?u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytu?u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przys?uguje:

 • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i na nast?pne dzieci uprawnione do zasi?ku rodzinnego,
 • dodatek przys?uguje w kwocie 95,00 z? miesi?cznie.

 

Dodatek do zasi?ku rodzinnego z tytu?u kszta?cenia i rehabilitacji dziecka niepe?nosprawnego

Osoba ubiegaj?ca si? o dodatek z tytu?u kszta?cenia i rehabilitacji dziecka niepe?nosprawnego oprócz dokumentów wymienionych przy zasi?ku rodzinnym musi dostarczy?:

1)      orzeczenie o niepe?nosprawno?ci lub

2)      orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepe?nosprawno?ci ze wskazaniem daty powstania niepe?nosprawno?ci lub

3)      orzeczenie o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci.

 

Dodatek z tytu?u kszta?cenia i rehabilitacji dziecka niepe?nosprawnego przys?uguje:

1)      matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka na pokrycie zwi?kszonych wydatków zwi?zanych z rehabilitacj? lub kszta?ceniem dziecka w wieku:
– do uko?czenia 16 roku ?ycia, je?eli legitymuje si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci,
– powy?ej 16 roku ?ycia do uko?czenia 24 roku ?ycia, je?eli legitymuje si? orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci,

2)      w kwocie 90,00 z? miesi?cznie na dziecko w wieku do uko?czenia 5 roku ?ycia;
110,00 z? miesi?cznie na dziecko w wieku powy?ej 5 roku ?ycia do uko?czenia 24 roku ?ycia.

 

Dodatek do zasi?ku rodzinnego z tytu?u rozpocz?cia roku szkolnego

Osoba ubiegaj?ca si? o dodatek z tytu?u rozpocz?cia roku szkolnego oprócz dokumentów wymienionych przy zasi?ku rodzinnym musi dostarczy?:

1)      za?wiadczenie ze szko?y potwierdzaj?ce kontynuowanie nauki (w przypadku, gdy dziecko uko?czy?o 18 rok ?ycia) lub o?wiadczenie o ucz?szczaniu dziecka do szko?y.

Sk?adaj?cy o?wiadczenie wnioskodawca jest obowi?zany do zawarcia w nim klauzuli nast?puj?cej tre?ci: „Jestem ?wiadomy odpowiedzialno?ci karnej za z?o?enie fa?szywego o?wiadczenia”.

 

Dodatek z tytu?u rozpocz?cia roku szkolnego przys?uguje:

1)      matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak?e osobie ucz?cej si? na cz??ciowe pokrycie wydatków zwi?zanych z rozpocz?ciem nowym roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, raz w roku szkolnym,

2)      dodatek przys?uguje w kwocie 100,00 z? jednorazowo na dziecko,

3)      wniosek o wyp?at? dodatku sk?ada si? do dnia zako?czenia okresu zasi?kowego, w którym rozpocz?to rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek z?o?ony po terminie pozostawia si? bez rozpatrzenia.

 

Dodatek do zasi?ku rodzinnego z tytu?u podj?cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Osoba ubiegaj?ca si? o dodatek z tytu?u podj?cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oprócz dokumentów wymienionych przy zasi?ku rodzinnym musi dostarczy?:

1)      za?wiadczenie ze szko?y lub o?wiadczenie o ucz?szczaniu dziecka do szko?y,

2)      dokument potwierdzaj?cy tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniaj?cym zamieszkanie,

3)      o?wiadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzaj?cy tymczasowe zameldowanie.

Sk?adaj?cy o?wiadczenie wnioskodawca jest obowi?zany do zawarcia w nim klauzuli nast?puj?cej tre?ci: „Jestem ?wiadomy odpowiedzialno?ci karnej za z?o?enie fa?szywego o?wiadczenia”.

 

Dodatek z tytu?u podj?cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przys?uguje:

 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie ucz?cej si? przez 10 miesi?cy w roku w okresie pobierania nauki od wrze?nia do czerwca nast?pnego roku kalendarzowego,
 • w zwi?zku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowo?ci, w której znajduje si? siedziba szko?y, w przypadku dojazdu do szko?y ponadgimnazjalnej, a tak?e szko?y artystycznej, w której realizowany jest obowi?zek szkolny i obowi?zek nauki w zakresie odpowiadaj?cym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w kwocie 69,00 z? miesi?cznie na dziecko,
 • w zwi?zku z zamieszkiwaniem w miejscowo?ci, w której znajduje si? siedziba szko?y ponadgimnazjalnej lub szko?y artystycznej, w której realizowany jest obowi?zek szkolny i obowi?zek nauki, a tak?e szko?y podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby ucz?cej si?, legitymuj?cej si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci lub o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci – w kwocie 113,00 z? miesi?cznie na dziecko.
 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content