Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


Karta Seniora PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

W ramach szeroko prowadzonej polityki senioralnej Gmina Ch?ciny nawi?za?a wspó?prac? ze Stowarzyszeniem MANKO z siedzib? w Krakowie - organizatorem Programu "Ogólnopolska Karta Seniora".

Mieszka?cy Gminy Ch?ciny, którzy uko?czyli 60 rok ?ycia, mog? ubiega? si? o OGÓLNOPOLSK? KART? SENIORA, która uprawnia do ulg i zni?ek zaoferowanych na terenie ca?ego kraju przez Firmy, które przyst?pi?y do tego Programu.

G?ównym i fundamentalnym za?o?eniem Programu Ogólnopolska Karta Seniora jest aktywizacja na trzech p?aszczyznach: w?ród seniorów, przedsi?biorców oraz samorz?dów lokalnych. Seniorzy, którzy posiadaj? OKS ch?tniej anga?uj? si? w ?ycie spo?eczne, niejednokrotnie dzi?ki zni?kom mog? skorzysta? z oferty kulturalnej, czy wyjazdowej. Przedsi?biorcy tworz?, cz?sto now?, grup? docelow?, jak? s? osoby starsze, natomiast samorz?dy wydaj?c lokaln? edycj? Ogólnopolskiej Karty Seniora u?atwiaj? do niej dost?p oraz daj? impuls przedsi?biorcom do przyst?pienia do Programu OKS.

Aby otrzyma? Ogólnopolsk? Kart? Seniora nale?y wype?ni? zg?oszenie w Miejsko Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Ch?cinach lub pobra? je ze strony internetowej www.mgops.checiny.pl (zak?adka KARTA SENIORA). Kart? Seniora odbiera si? osobi?cie po okazaniu dowodu osobistego, w?a?ciciel karty musi j? podpisa?.

Szczegó?owych informacji mo?na uzyska? pod numerem telefonu (41) 315-10-54.


 

 

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content