Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

STYPENDIA SZKOLNE

 

Stypendium szkolne mo?e otrzyma? ucze? znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj?cej z niskich dochodów na osob? w rodzinie, w szczególno?ci gdy w rodzinie tej wyst?puje: bezrobocie, niepe?nosprawno??, ci??ka lub d?ugotrwa?a choroba, wielodzietno??, brak umiej?tno?ci wype?niania funkcji opieku?czo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak?e gdy rodzina jest niepe?na lub wyst?pi?o zdarzenie losowe.

 

Miesi?czna wysoko?? dochodu na osob? w rodzinie ucznia uprawniaj?ca do ubiegania si? o stypendium szkolne nie mo?e by? wi?ksza ni? kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy spo?ecznej – tekst jednolity (Dz. U. z 2018r. poz. 1508) tj. 514,00z? (netto).

 

Zgodnie z art.90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991r o systemie o?wiaty – tekst jednolity (Dz. U. z 2018 poz.1457 z pó?niejszymi zmianami) pomoc materialna przys?uguje:

1) uczniom szkó? publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó? publicznych dla m?odzie?y i dla doros?ych oraz s?uchaczom publicznych kolegiów pracowników s?u?b spo?ecznych – do czasu uko?czenia kszta?cenia, nie d?u?ej jednak ni? do uko?czenia 24 roku ?ycia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych o?rodków umo?liwiaj?cym dzieciom i m?odzie?y, o których mowa w art.16 ust.7, a tak?e dzieciom i m?odzie?y z upo?ledzeniem umys?owym z niepe?nosprawno?ciami spr??onymi realizacj? odpowiednio obowi?zku szkolnego i obowi?zku nauki – do czasu uko?czenia realizacji obowi?zku nauki;
3) uczniom szkó? niepublicznych nieposiadaj?cych uprawnie? szkó? publicznych dla m?odzie?y i dla doros?ych – do czasu uko?czenia realizacji obowi?zku nauki.

 

Stypendium szkolne mo?e by? udzielane uczniom w formie:

– ca?kowitego lub cz??ciowego pokrycia kosztów udzia?u w zaj?ciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj?cych poza zaj?cia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a tak?e udzia?u w zaj?ciach edukacyjnych realizowanych poza szko?? dotycz?cych w szczególno?ci;

– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególno?ci zakupu podr?czników.

 

ZASI?KI SZKOLNE

 

Zasi?ek szkolny mo?e by? przyznany niezale?nie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powoduj?cego przej?ciowo trudn? sytuacj? materialna ucznia – przyk?adowo: d?ugotrwa?a choroba, ?mier?, kradzie?, po?ar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
Wniosek nale?y sk?ada? w terminie nie d?u?szym ni? dwa miesi?ce od wyst?pienia zdarzenia losowego.
Do wniosku nale?y do??czy? dokumenty potwierdzaj?ce zaistnienie zdarzenia losowego.

 

 

  

 

 

 

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content