Ochrona Danych Osobowych

Pomoc społeczna

Karta dużej rodziny


Informacje dla niepełnosprawnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

W myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.
Niepełnosprawność jest jednym z powodów, dla których udzielana jest pomoc, zarówno w zakresie ustawy o pomocy społecznej jak i w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Pomoc przyznawana jest na podstawie wydanego orzeczenia przez właściwy organ, ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej,tj. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach.

W ramach orzecznictwa o niepełnosprawności prowadzone jest postępowanie ustalające:
– niepełnosprawność osób w wieku do 16 roku życia,
– stopień niepełnosprawności w stosunku do osób, które ukończyły 16 rok życia,
– wskazania do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z nich.

Niepełnosprawność osoby w wieku do 16 roku życia ustala się w oparciu o kryteria zawarte w art. 4a ustawy o rehabilitacji. Zgodnie z treścią tego przepisu osoby te zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli maja naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne w danym wieku.

W odniesieniu do osób w wieku powyżej 16 roku życia ustalona została gradacja niepełnosprawności według stopni niepełnosprawności:

1. znaczny stopień niepełnosprawności
2. umiarkowany stopień niepełnosprawności
3. lekki stopień niepełnosprawności

Zakres treści pojęcia stopnia niepełnosprawności określony został w oparciu o kryteria biologiczne (medyczne), społeczne oraz zawodowe.

Zgodnie z treścią art.4 ustawy o rehabilitacji do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w istotny sposób obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się rekompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

W orzeczeniu poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, symbolu przyczyny niepełnosprawności oraz daty lub okresu zaistnienia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, okresu ważności orzeczenia, zawarte są wskazania określone w art.6b ust.1 dotyczące, w szczególności:

1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
2. szkolenia, w tym specjalistycznego,
3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
4. uczestnictwa w terapii zajęciowej,
5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie,
6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art.8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym
10. niepełnosprawność osoby wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

W powiecie Kieleckim funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod adresem Kielce ul. Wrzosowa 44. Godziny przyjęć pon. 7.30 – 17.15 oraz wt. – pt. 7.15 – 15.15.

Wymagane dokumenty do ubiegania się o wydanie orzeczenia:

* wniosek (składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy (w przypadku osób poniżej 16 roku życia oraz w wieku 16-18 lat)
* zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza, pod którego opieka lekarską znajduje się wnioskodawca)
* inne dokumenty umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności (karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań, dokumentacja dotycząca przebiegu leczenia).

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (dla osoby powyżej 16 roku życia):

* wniosek o wydanie legitymacji
* kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie innego organu orzekającego : ZUS lub KRUS(wydane przed 1.01.1998r.)
* 1 zdjęcie

Druki wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, zaświadczeń o stanie zdrowia jak również druki wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej można uzyskać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności osobiście bądź przez internet https://www.powiat.kielce.pl/dla_klienta/niepelnosprwanosc.html.

Osoba niepełnosprawna na podstawie orzeczenia może ubiegać się o:
* pomoc społeczną,
* przyjęcie do pracy w Zakładzie Pracy Chronionej,
* uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej,
* dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz pomocy technicznych,
* dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego,
* dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.
Osoba niepełnosprawna może też korzystać:
* z ulg komunikacyjnych,
* z ulg telekomunikacyjnych,
* z ulg podatkowych.

Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym w zakresie ustawy o pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze:

Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze polegają na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych zwłaszcza: opiece higienicznej, pielęgnacji, pomocy w wypełnianiu codziennych zajęć w miarę możliwości zapewnieniu kontaktów z rodziną i otoczeniem.
O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach.
Pracownik socjalny na podstawie stanu zdrowia chorego oraz jego sytuacji rodzinnej ustala zakres usług opiekuńczych, okres ich trwania oraz miejsce świadczenia.
Pomoc w formie usług opiekuńczych jest odpłatna a wysokość odpłatności jest uzależniona od sytuacji materialnej osoby korzystającej z pomocy, od miejsca zamieszkania oraz od rodzaju i miejsca świadczenia usług.

Domy Pomocy Społecznej:
Dom pomocy społecznej jest placówką, która świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której rodzina i gmina nie może zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dział II rozdział 2 ustawy – art. 54-66 .
Kierowanie do domu pomocy społecznej:
osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej powinna zgłosić się do właściwego ze względu na swój rejon zamieszkania – pracownika socjalnego;
pracownik socjalny na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu pozostałą dokumentację tzn: badania lekarskie, wniosek lekarza w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, aktualne zaświadczenie o dochodach.
W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej należy przedstawić postanowienie sądu o zezwoleniu opiekunowi prawnemu na umieszczenie danej osoby w domu pomocy społecznej.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
• osób w podeszłym wieku;
• osób przewlekle somatycznie chorych;
• osób przewlekle psychicznie chorych;
• dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
• dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
• osób niepełnosprawnych fizycznie
• osób uzależnionych od alkoholu.
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:
Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS obowiązani są:
1. mieszkaniec DPS – nie więcej niż 70% swojego dochodu;
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – jeżeli małżonek nie żyje, do ponoszenia opłat zobowiązane są dzieci;
3. gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2

Zasiłek stały.
Komu przysługuje zasiłek stały ?
• osobie pełnoletniej samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego (701 zł) wskazanego w ustawie o pomocy społecznej;
osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego (mniejszy lub równy 528 zł);
• Wysokość zasiłku stałego stanowi:
w przypadku osób samotnych – różnicę pomiędzy kwotą 701,00 zł tj. kryterium na osobę samotnie gospodarującą, a posiadanym dochodem;
w przypadku osób w rodzinie – różnicę pomiędzy kwotą 528,00 zł na osobę w rodzinie, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie;
Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 645,00 zł miesięcznie oraz nie może być niższa niż 30 zł.

Specjalny zasiłek celowy
• Osoba niepełnosprawna niespełniająca kryterium dochodowego również może ubiegać się o pomoc społeczną – organ dokona możliwości przyznania pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego. W przypadku posiadania dużych wydatków w związku z leczeniem osoba może przedstawić recepty, zaświadczenia lekarskie i faktury z zakupu leków. Po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym w szczególnych okolicznościach może uzyskać pomoc finansową na pokrycie lub zmniejszenie kosztów leczenia.

Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Obejmuje ona:

Zasiłek pielęgnacyjny.
Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?
• Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
niepełnosprawnemu dziecku;
osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstałą do ukończenia 21 lat;
osobie, która ukończyła 75 lat.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięcznie;
zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
• osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
• zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany niezależnie od dochodów rodziny.

Specjalny zasiłek opiekuńczy.
Osobom na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy, na której ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonkom, jeżeli:
nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem niepełnoprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty w ustawie 764 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 620,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne
• Jest przyznawane z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Świadczenie przysługuje:  matce albo ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będąca rodziną zastępczą spokrewnioną; osobie innej na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.
• Jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą:
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeśli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała : nie później niż do ukończenia 18.r. ż lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. r.ż.
Wysokość świadczenia wynosi 1583,00 zł miesięcznie;
świadczenie pielęgnacyjne nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Centrum Asystentury Społecznej – asystent osoby niepełnosprawnej.
Gmina Chęciny jest partnerem w projekcie realizowanym przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Założeniem projektu jest utworzenie w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Centrum Asystentury Społecznej na obszarze powiatu kieleckiego. Będzie to miejsce organizacji kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia, uwzględniającego wszystkie aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, w tym:
1. Usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Planuje się zatrudnienie 8 asystentów, którzy będą świadczyć swoje usługi dla 40 osób niepełnosprawnych.
2. Konsultacje specjalistyczne: psychiatryczne, poradnictwo psychologiczne mające na celu przywrócenie osobie niepełnosprawnej równowagi psychicznej, poczucia własnej wartości, motywowanie i mobilizowanie jej do współpracy, podejmowania aktywności w różnych obszarach własnego życia. Działanie skierowane również dla opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie polepszenia kondycji psychicznej i wzrostu motywacji do sprawowania opieki nad nimi.
3. Pomoc prawna i doradztwo – w zakresie praw i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i opiekunom.
4. Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne w zakresie uzyskania optymalnego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
5. Usługi dowozu – świadczone dla osób niepełnosprawnych bezpłatnie – zwiększające mobilność oraz częstotliwość udziału w życiu społecznym, edukacyjnym, kulturowym.
Dodatkowo planuje się zorganizować działania:
1) Grupy wsparcia – jako działanie wspierające opiekunów i rodziny osób niepełnosprawnych: wymiana doświadczeń ma wpływ na wzrost umiejętności w zakresie opieki i radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego.
2) Szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych pozwalające na profesjonalne przygotowanie opiekunów do aktywnego udziału w procesie rehabilitacji i zwiększenie samodzielności oraz poprawę jakości sprawowanej opieki.
3) Superwizja dla asystentów osób niepełnosprawnych – spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem umożliwiające wymianę doświadczeń w pracy z osobami niepełnosprawnymi, dające możliwość odreagowania stresujących sytuacji związanych z pracą oraz radzenie sobie z ewentualnymi trudnościami.

Znaczące potrzeby:
Według informacji zebranych do diagnozy dotychczas usługi asystenckie realizowała tylko 1 gmina z terenu powiatu kieleckiego: Nowa Słupia dla 2 dzieci z autyzmem, a potrzeby są znacznie większe. Zostały one diagnozowane w wielu w wielu wykonanych badaniach, między innymi w: lokalnym audycie społeczno-ekonomicznym Ośrodków Pomocy Społecznej w gminach, czy w Powiatowym Programie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kieleckim na lata 2016-2020 ON.
Dane pozyskane w okresie od 01.09.2015 do 31.12.2015 w gr. 191 ON (52%K, 48%M) klientów PCPR wskazują na: niewystarczającą rehabilitację zdrowotną, izolację społeczną, brak znajomości praw i uprawnień przysługujących, problemy psychologiczne i potrzebę organizacji usług wspierających tj. pomoc asystenta.
Podczas diagnozy ustalono również oczekiwania osób niepełnosprawnych w zakresie asystentury. Wyniki wskazują, w szczególności potrzebę wsparcia w zakresie: rozmów wspierających, dotrzymywanie towarzystwa pomocy w codziennych czynnościach (ubieranie się, przygotowanie posiłków, higiena), pomocy w dotarciu (dowozie) do lekarza, na rehabilitację, wykupienia leków, organizacji czasu wolnego, wspólnej aktywności rekreacyjnej, spacerów, wyjść na basen, wspomagania w załatwianiu spraw urzędowych i innych, w przemieszczania się – przenoszenia, pomocy w rehabilitacji i motywacji do ćwiczeń. Opiekunowie dodatkowo wskazują na umożliwienie realizacji indywidualnych celów wynikających często z potrzeby zadbania o własne zdrowie, niewystarczającej wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz potrzebę wymiany doświadczeń oraz podzielenia się swoimi obawami z innymi rodzinami osób niepełnosprawnych.
Okres realizacji projektu to: 1.09.2017 r. – 31.05.2019 r.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych wynosi 1 350 926,17 złotych, wkład własny: 109 551,88 zł.

 

 

 

 

Dzisiaj jest: Środa
26 Czerwca 2019
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania
Narkomanii
Imieniny obchodzą
Jan, Jeremiasz, Jeremi, Paweł, Zdziwoj
Do końca roku zostało 189 dni.
Zodiak: Rak

                    

Ulti Clocks content