Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Miejsko Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Ch?cinach w ramach Programu Os?onowego „Wspieranie Jednostek Samorz?du Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2018 wspó?finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej rozpoczyna realizacj? projektu ,”Chc? by? bezpieczny i szcz??liwy- PRZEMOCY MÓWI? NIE”.

 

Projekt, którego celem jest intensyfikowanie pomocy dla dzieci i m?odzie?y z rodzin zagro?onych i dotkni?tych przemoc?  jest adresowany dla dzieci i m?odzie?y z rodzin zagro?onych i dotkni?tych przemoc? w rodzinie. B?dzie on realizowany od lipca do grudnia bie??cego roku. W celu uzyskania w?a?ciwej skuteczno?ci i efektywno?ci w ramach projektu zaplanowano realizacj? nast?puj?cych zada?:

1. Realizacja programu profilaktycznego i terapeutycznego sk?adaj?cego si? z trzech cykli:

·   warsztatów dla rodziców- „Rodzic- najcz?stsze b??dy wychowawcze” jako forma profilaktyki przemocy wobec dzieci, których tematem b?dzie rozwi?zywanie problemów wychowawczych, prelekcja dotycz?ca charakterystyki sylwetki nastolatka, problemów dorastania, refleksja nad w?asn? postaw? wychowawcz?, kszta?towanie wi?zi opartych na wzajemnym szacunku;

·   warsztatów dla dzieci- „Saper- czyli jak rozminowa? agresj?”, którego celem b?dzie rozbudzenie u odbiorców ?wiadomo?ci odpowiedzialno?ci za w?asne dzia?ania, a tak?e zwi?kszenie umiej?tno?ci radzenia sobie z w?asn? z?o?ci? i przejawami agresji

·   warsztatów dla rodziców i dzieci- „Zasady prawid?owej komunikacji w relacji rodzic- dziecko” maj?cych na celu ukazanie odpowiedniego sposobu nawi?zywania relacji z dzieckiem, wychowuj?c go na dobrego, szcz??liwego cz?owieka.

2. Utworzenie „Klubiku dobrych serduszek”, który pozwoli rozwin?? mocne strony dzieci i stworzy? okazj? do wywarcia pozytywnego wp?ywu na swoje ?ycie i otoczenie. Ucz?szczanie do klubiku pomo?e zaspokoi? potrzeb? akceptacji i zrozumienia ze strony innych. Praca prowadzona przez pedagoga i pracownika socjalnego b?dzie uwzgl?dnia?a indywidualne zainteresowania dzieci i m?odzie?y. B?d? to zaj?cia pozalekcyjne i pozaszkolne o elastycznej formie, ukierunkowane na zdobycie umiej?tno?ci radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Zaplanowano m.in. zorganizowanie gry terenowej, pokazu mody czy teatrzyku profilaktycznego, gdzie w rol? aktorów wciel? si? zarówno dzieci ucz?szczaj?ce do „Klubiku”, jak i pracownicy socjalni zatrudnieni w MGOPS w Ch?cinach.

3. W ramach innowacyjnych form sp?dzania czasu wolnego przez dzieci i m?odzie? z rodzin zagro?onych lub dotkni?tych przemoc? w rodzinie b?d? realizowane  zaj?? z choreoterapii maj?ce na celu roz?adowanie negatywnych emocji.

4. Zorganizowanie w trzech szko?ach z terenu Gminy Ch?ciny pogadanki profilaktycznej w formie spotkania z policjantem, który poruszy temat praw dziecka i karalnych zachowa? rodziców.

5. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno- zawodowe, których celem b?dzie korygowanie pogl?dów dzieci i m?odzie?y z rodzin zagro?onych i dotkni?tych przemoc?. ?wiadczona pomoc u?atwi wybór dalszej ?cie?ki edukacyjnej uwzgl?dniaj?c mo?liwo?ci psychofizyczne, sytuacj? ?yciow?, jaki potrzeby rynku pracy. Pomo?e równie? podnie?? odpowiedzialno?? za w?asn? przysz?o?? ju? na etapie szko?y podstawowej. B?dzie to proces modyfikowania zachowa?, kszta?towania postaw dzieci i m?odzie?y. W ramach realizacji zadania zostan? zatrudnieni: doradca zawodowy, psycholog dzieci?cy, interwent kryzysowy.

6. W ramach dzia?a? prewencyjnych zostanie wydany „Poradnik bezpiecznego dziecka”. Publikacja b?dzie przekazywa? praktyczne informacje na temat przeciwdzia?ania patologiom spo?ecznym.

 

Wspólne uczestnictwo dzieci i m?odzie?y w proponowanych dzia?aniach w projekcie pozwoli zmniejszy? ró?nic? spo?eczne w dost?pie do ?wiadczonych na poziomie lokalnym ró?nych form wsparcia ?rodowiskowego.

Wdro?enie projektu pozwoli na wprowadzenie innowacji w us?ugach ?wiadczonych dotychczas na terenie Gminy Ch?ciny, jak równie? wzbogacenie dotychczasowej oferty pomocowej, edukacyjnej i profilaktycznej na rzecz dzieci i m?odzie?y zagro?onych przemoc? w rodzinie.

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content