Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


"Dobry start" PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

 

300 z?otych – tyle wynosi ?wiadczenie „Dobry Start” dla ka?dego ucz?cego si? dziecka. Rz?d ustanowi? program, na podstawie, którego rodziny otrzymaj? raz w roku 300 z? na ka?de dziecko ucz?ce si? w szkole – bez wzgl?du na dochody. Po raz pierwszy ?wiadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie obj?tych 4,6 mln uczniów.

 

?wiadczenie "Dobry Start" przys?uguje raz w roku na rozpoczynaj?ce rok szkolny dzieci do uko?czenia 20 roku ?ycia. Dzieci niepe?nosprawne ucz?ce si? w szkole otrzymaj? je do uko?czenia przez nie 24 roku ?ycia. Co wa?ne, rodzina b?dzie mog?a liczy? na wsparcie niezale?nie od posiadanego dochodu.

Aby otrzyma? wsparcie, nale?y z?o?y? wniosek. Mo?e to zrobi? mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywaj?cych w pieczy zast?pczej – rodzic zast?pczy, osoba prowadz?ca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opieku?czo-wychowawczej.

Wnioski o ?wiadczenie b?d? przyjmowane i realizowane przez Miejsko Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Ch?cinach, ul. Bia?ego Zag??bia 1, 26-060 Ch?ciny. B?dzie mo?na je sk?ada? ju? od 1 lipca online przez stron? Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowo?? elektroniczn?, a od 1 sierpnia droga tradycyjn? (papierow?).

Wa?ne! Wniosek nale?y z?o?y? do 30 listopada.

W przypadku wniosków z?o?onych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawk? otrzymaj? nie pó?niej ni? 30 wrze?nia. W przypadku wniosków z?o?onych w kolejnych miesi?cach gminy b?d? mia?y maksymalnie 2 miesi?ce od dnia z?o?enia wniosku na jego rozpatrzenie i wyp?at? ?wiadczenia. Z?o?enie wniosku o ?wiadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wyp?aty ?wiadczenia nie pó?niej ni? do 30 wrze?nia.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczno?ci wydania i dor?czenia decyzji administracyjnej – b?d? one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania ?wiadczenia, a tak?e w sprawach nienale?nie pobranych ?wiadcze?

?wiadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do ?wiadcze? z innych systemów wsparcia.

?wiadczenie nie przys?uguje na dzieci ucz?szczaj?ce do przedszkola oraz dzieci realizuj?ce roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Miejsko Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Ch?cinach zawiadamia, i? informacje dotycz?ce ?wiadcze? przyznaanych na podstawie Rz?dowego Programu "Dobry Start" b?d? wysy?ane dla osób, które poda?y we wniosku "Dobry Start" adres poczty elektronicznej z adresu tutejszego O?rodka, tj. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Za??czniki:

Podr?cznik "Dobry start"

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content