Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


Asystent rodziny PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Zgodnie z Ustaw? z dnia 9 czerwca 2011 r. o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zast?pczej (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 697 z pó?n. zm.) rodziny prze?ywaj?ce trudno?ci w wype?nianiu funkcji opieku?czo – wychowawczych mog? otrzyma? wsparcie w postaci Asystenta Rodziny.

            Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dzie?mi w poszukiwaniu rozwi?za? trudnej sytuacji ?yciowej z wykorzystaniem mocnych stron cz?onków rodziny, zasobów rodziny pochodzenia i rodziny dalszej, spo?eczno?ci lokalnej i zasobów instytucjonalnych.

            Asystenta rodziny do danej rodziny kieruje Dyrektor O?rodka Pomocy Spo?ecznej na wniosek Pracownika Socjalnego. Rodzina musi wyrazi? zgod? na wsparcie asystenta rodziny
i wspó?prac? z nim. Wsparcie to jest przyznawane bez wzgl?du na dochód rodziny, nie trzeba spe?nia? ?adnych kryteriów dochodowych.

 

Wsparcie asystenta rodziny kierowane jest do rodzin prze?ywaj?cych trudno?ci w wype?nianiu funkcji opieku?czo-wychowawczej:

 • wieloproblemowych (do?wiadczaj?cych minimum dwu spo?ród wymienionych w ustawie o pomocy spo?ecznej trudnych sytuacji ?yciowych), w których wychowuj? si? ma?oletnie dzieci,
 • zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym lub wykluczone spo?ecznie (znajduj?ce si? w sytuacji uniemo?liwiaj?cej lub znacznie utrudniaj?cej funkcjonowanie rodziny
  i pe?nienie przez jej cz?onków ról spo?ecznych, uczestnictwo w ?yciu spo?ecznym, prowadz?ce lub stwarzaj?ce zagro?enie dziedziczenia statusu osoby wykluczonej na nast?pne pokolenia), w których wychowuj? si? ma?oletnie dzieci, lub których dzieci zosta?y okresowo umieszczone w pieczy zast?pczej.

Asystent rodziny realizuje swoje zadania w miejscu zamieszkania oraz innych miejscach aktywno?ci spo?ecznej rodziny.

 

Celem pracy asystenta rodziny jest:

 • pomoc we wzmacnianiu rodziny i wzbudzenie motywacji cz?onków rodziny do rozwi?zywania problemów i realizacji na?o?onych celów,
 • pomoc w rozwi?zywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
 • wsparcie w rozwi?zywaniu dominuj?cych problemów psychologicznych u cz?onków rodziny,
 • tworzenie warunków do wzrostu umiej?tno?ci wychowawczych rodziców i rozwi?zanie podstawowych problemów opieku?czo-wychowawczych,
 • tworzenie warunków do wzrostu umiej?tno?ci spo?ecznych i aktywno?ci spo?ecznej rodziny,
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych doros?ych cz?onków rodziny oraz ich aktywno?ci zawodowej.

 

Zadania Asystenta Rodziny okre?la art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin? we wspó?pracy z cz?onkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we wspó?pracy z cz?onkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zast?pczej, planu pracy z rodzin?, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zast?pczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji ?yciowej, w tym w zdobywaniu umiej?tno?ci prawid?owego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwi?zywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwi?zywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwi?zywaniu problemów wychowawczych z dzie?mi;
 7. wspieranie aktywno?ci spo?ecznej rodzin;
 8. motywowanie cz?onków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udzia?u w zaj?ciach grupowych dla rodziców, maj?cych na celu kszta?towanie prawid?owych wzorców rodzicielskich i umiej?tno?ci psychospo?ecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególno?ci poprzez udzia? w zaj?ciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie dzia?a? interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagro?enia bezpiecze?stwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotycz?cej pracy z rodzin?;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej ni? co pó? roku;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zako?czeniu pracy z rodzin?;
 17. sporz?dzanie, na wniosek s?du, opinii o rodzinie i jej cz?onkach;
 18. wspó?praca z jednostkami administracji rz?dowej i samorz?dowej, w?a?ciwymi organizacjami pozarz?dowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizuj?cymi si? w dzia?aniach na rzecz dziecka i rodziny.

 

Praca asystenta jest procesem d?ugofalowym, zmierzaj?cym do usamodzielnienia rodzin
i prawid?owego wype?niania przez ni? funkcji opieku?czo-wychowawczej.

 

W sprawie ustalenia mo?liwo?ci wspierania rodziny przez asystenta nale?y kontaktowa? si? z pracownikiem socjalnym w?a?ciwym wg miejsca zamieszkania. Szczegó?owe zasady asysty rodzinnej okre?la ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 697 z pó?n. zm.).

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content