Ochrona Danych Osobowych

Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Projekt "Kielecki Kreator Przedsiębierczości" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

 

            Akademia Przedsiębierczości Sp. zo.o. w partnerstwie z Gminą Miasto Kielce/Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach z dniem 1 maja bieżącego roku rozpoczęła realizację projektu " Kielecki Kreator Przedsiębierczości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

          Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz aktywizacja zawodowa 144 osób (77K i 67M, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia - są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, odchodzący z rolnictwa, należą do co najmniej jednej z grup: kobiety, osoby 50+, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i niskowykwalifikowane, z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) obejmującego Miasto Kielce i gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk, poprzez samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

 

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

 

 

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

 

1. OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW oraz OCENA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH
    (Nabory: I - lipiec, II - październik, III - grudzień 2017 r.)

 • INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE – spotkanie z doradcą zawodowym w wymiarze 1 godziny na osobę. Działanie przewidziane dla 186 kandydatów, w tym dla 93 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w MUP w Kielcach oraz 93 osób zarejestrowanych w PUP w Kielcach lub posiadających status osób biernych zawodowo.

 

2. SZKOLENIA I DORADZTWO DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
    (Nabory: I - sierpień - wrzesień 2017, II - listopad - grudzień 2017, III - styczeń - luty 2018 r.)

 • SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 30 godzin dydaktycznych na grupę, 4 dni szkoleniowe.
  MODUŁ I - Prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej (definicje, zasady podejmowania działalności, formy opodatkowania, ZUS, wypełnianie dokumentacji).
  MODUŁ II - Zasady przygotowywania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan finansowy). Zadanie przewidziane dla 168 Uczestników projektu (90K i 78M).
 • DORADZTWO INDYWIDUALNE – „Mój biznesplan” – spotkanie 168 Uczestniczek/ Uczestników z doradcą ma na celu prawidłowe i efektywne sporządzenie biznesplanu i omówienie projektowych zasad rozliczeń. Indywidualne spotkania zaplanowano w wymiarze 6 godzin na osobę (2-3 dni).

 

3. WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
    (Nabory: I – listopad 2017 - październik 2018 r.,
                  II - luty 2018 - styczeń 2019 r.,
                   III – kwiecień 2018 - marzec 2019 r.)

 • PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla 144 Uczestników projektu w wysokości maksymalnie 25.000,00 zł/firmę, po 48 dotacji w każdym naborze.
  Założenia projektu:
  72 dotacje przyzna Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – Partner wiodący, wyłącznie dla osób:
     – biernych zawodowo (niepracujących i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy) i jednocześnie zamieszkałych na terenie miasta Kielce lub jednej z 11 gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
     – zarejestrowanych w PUP Kielce i jednocześnie zamieszkałych na terenie jednej z 11 gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

  72 dotacje przyzna Miejski Urząd Pracy w Kielcach - Partner, wyłącznie dla osób:
     – zarejestrowanych jako bezrobotne w MUP Kielce i jednocześnie zamieszkałych na terenie miasta Kielce.

   
 • WSPARCIE POMOSTOWE w postaci:
  – pomocy FINANSOWEJ wypłacanej miesięcznie w wysokości 2.000,00 zł/firmę, dla 144 firm przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności
  – usługi SZKOLENIOWO-DORADCZEJ średnio po 2 godz./firmę. Realizacja usługi ściśle związana ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej i deklarowanymi potrzebami danej firmy.

 

GRUPA DOCELOWA

Działania projektu kierujemy do 168  osób fizycznych (90K i 78M) uczących się lub zamieszkujących na terenie KOF, nieposiadających zatrudnienia, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:
- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • kobiety
 • osoby po 50 roku życia
 • z niepełnosprawnościami (z orzeczeniem o niepełnosprawności)
 • długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w MUP/PUP nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu)
 • niskowykwalifikowane (do wykształcenia średniego włącznie)

- osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Osoby zarejestrowane w Urzędach Pracy jako BEZROBOTNE muszą mieć ustalony I lub II profil pomocy.

 


                            SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

   AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sp. z o. o. – Partner wiodący
       Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5,tel. 506 976 134
                            MIEJSKI URZĄD PRACY - Partner
Kielce, ul. Karola Szymanowskiego 6, pokój nr 24, nr tel. 41 340 60 82

 

 

 

 

Dzisiaj jest: Wtorek
17 Lipca 2018
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksy, Andrzej, Bogdan,
Dzierżykraj, Januaria, Julietta, Leon,
Marceli, Marcelina, Maria Magdalena

Do końca roku zostało 168 dni.
Zodiak: Rak

                    

Ulti Clocks content