Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


Informacja PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Ustawa  o pomocy pa?stwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku wprowadzi?a nowe ?wiadczenie wychowawcze.

 

?wiadczenie wychowawcze przys?uguje :

•  matce,

•  ojcu,

•  opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekuj?cej si? dzieckiem, je?eli wyst?pi?a z wnioskiem do s?du opieku?czego o przysposobienie dziecka,

•  opiekunowi prawnemu dziecka.


?wiadczenie wychowawcze przys?uguje :

•  obywatelom polskim,

•  cudzoziemcom:

•  do których stosuje si? przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego,

•  je?eli wynika to z wi???cych Rzeczpospolit? Polsk? dwustronnych umów mi?dzynarodowych o zabezpieczeniu spo?ecznym,

•  przebywaj?cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi?zku z okoliczno?ciami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagaj?cym wysokich kwalifikacji, je?eli zamieszkuj? z cz?onkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

•  posiadaj?cym kart? pobytu z adnotacj? „dost?p do rynku pracy”, je?eli zamieszkuj? z cz?onkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wy??czeniem obywateli pa?stw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na prac? na terytorium pa?stwa cz?onkowskiego na okres nieprzekraczaj?cy sze?ciu miesi?cy, obywateli pa?stw trzecich przyj?tych w celu podj?cia studiów oraz obywateli pa?stw trzecich, którzy maj? prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy

je?eli zamieszkuj? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim maj? otrzymywa? ?wiadczenie wychowawcze, chyba ?e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy mi?dzynarodowe o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.

 

?wiadczenie wychowawcze przys?uguje w wysoko?ci 500,00 z? miesi?cznie na dziecko.
?wiadczenie wychowawcze przys?uguje do dnia uko?czenia przez dziecko 18 roku ?ycia. W przypadku urodzenia dziecka lub uko?czenia przez dziecko 18 roku ?ycia w trakcie miesi?ca wysoko?? ?wiadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których ?wiadczenie wychowawcze przys?uguje.

?wiadczenie wychowawcze nie przys?uguje, je?eli:

•  dziecko pozostaje w zwi?zku ma??e?skim;

•  dziecko zosta?o umieszczone w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie albo w pieczy zast?pczej;

•  pe?noletnie dziecko ma ustalone prawo do ?wiadczenia wychowawczego na w?asne dziecko;

•  cz?onkowi rodziny przys?uguje za granic? na dziecko ?wiadczenie o podobnym charakterze do ?wiadczenia wychowawczego, chyba ?e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy mi?dzynarodowe o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.

 

Co si? zmieni?o w Programie "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r.

 

Program "Rodzina 500+" na ka?de dziecko niezale?nie od dochodu

 

Inne wa?ne zmiany :

Brak wymogu ustalenia alimentów.

Od 1 lipca 2019 r. przyznanie prawa do ?wiadczenia wychowawczego nie wymaga ju? ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków sk?adanych przez rodziców samotnie wychowuj?cych dziecko.

 

Wprowadzenie dodatku wychowawczego w wysoko?ci 500 z? na  dzieci umieszczone w placówkach opieku?czo-wychowawczych

Od 1 lipca 2019 r. dodatkowe wsparcie na dziecko w postaci dodatku w wysoko?ci ?wiadczenia wychowawczego otrzymaj? tak?e placówki opieku?czo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, placówki opieku?czo-wychowawcze typu interwencyjnego, placówki opieku?czo-wychowawcze typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opieku?czo-terapeutyczne oraz interwencyjne o?rodki preadopcyjne.

Program 500+ obj?? tak?e dzieci umieszczone w domach pomocy spo?ecznej.

 

Wprowadzenie szczególnego 3-miesi?cznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na z?o?enie wniosku o ?wiadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko 

Od 1 lipca  2019 r. rodzice maj? a? 3 miesi?ce od dnia urodzenia dziecka na z?ozenie wniosku o przyznanie ?wiadczenia wychowawczego. Z?o?enie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie ?wiadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Do tej pory ?wiadczenie wychowawcze przys?ugiwa?o od miesi?ca z?o?enia wniosku.

Istotne jest, ?e powy?sze rozwi?zanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r. Rozwi?zanie dotyczy odpowiednio tak?e opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego dziecka.

 

Wprowadzenie rozwi?zania pozwalaj?cego na przyznanie, z zachowaniem ci?g?o?ci, ?wiadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku ?mierci rodzica, któremu ?wiadczenie zosta?o przyznane na dany okres lub który zmar? przed rozpatrzeniem z?o?onego wniosku.

Rozwi?zanie to pozwala na przyznanie, z zachowaniem ci?g?o?ci, ?wiadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku ?mierci rodzica, któremu ?wiadczenie zosta?o przyznane na dany okres lub ?mierci rodzica który z?o?y? wniosek o ?wiadczenie ale zmar? przed jego rozpatrzeniem. Aby zachowa? ci?g?o?? ?wiadczenia rodzic, który zosta? z dzieckiem musi z?o?y? wniosek w terminie 3 miesi?cy od dnia ?mierci rodzica, który do tej pory pobiera? ?wiadczenie wychowawcze.

Istotne jest ?e powy?sze rozwi?zanie ma zastosowanie do spraw, w których ?mier? rodzica nast?pi?a po dniu 30 czerwca 2019 r.

Wed?ug stanu prawnego obowi?zuj?cego do 30 czerwca 2019 r., w przypadku ?mierci rodzica, na którego wydano decyzj? przyznaj?c? ?wiadczenie wychowawcze, z dniem jego ?mierci prawo do przyznanego ?wiadczenia wygasa?o, gdy? jest to ?wiadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegaj?ce dziedziczeniu. W konsekwencji, ?wiadczenie to nie przechodzi?o „z automatu” na drugiego z rodziców dziecka lecz musia? on z?o?y? nowy wniosek o ?wiadczenie wychowawcze, na podstawie którego ?wiadczenie przyznawane by?o od miesi?ca z?o?enia przez niego wniosku.

 

Uproszczone procedury

Z uwagi na rezygnacj? z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do ?wiadczenia wychowawczego nast?pi?o zdecydowane skrócenie wniosku. Ponadto pracownicy gminni nie s? ju? obci??eni konieczno?ci? ustalania dochodów rodziny ubiegaj?cej si? o wsparcie zarówno w momencie startu okresu ?wiadczeniowego jak i w jego trakcie. Rezygnacja z kryterium dochodowego oznacza równie?, ?e znacznemu zmniejszeniu ulegnie zakres przekazywanych przez samorz?dy sprawozda? z realizacji ustawy. 

Ponadto, zlikwidowany zostaje obowi?zek rozstrzygania o przyznaniu ?wiadczenia wychowawczego w drodze decyzji admnistracyjnej, na wzór bardzo dobrze przyj?tego rozwi?zania w programie „Dobry start”,  Osoba otrzymywa? b?dzie automatycznie generowan? i przesy?an? na adres poczty elektronicznej informacj? o przyznaniu ?wiadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informacj? b?dzie mog?a odebra? osobi?cie. Nieodebranie informacji o przyznaniu ?wiadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wyp?aty tego ?wiadczenia.

Istotne jest, ?e w sprawach z wniosków o ?wiadczenie wychowawcze sk?adanych od 1 lipca br., prawo do ?wiadczenia wychowawczego b?dzie ustalane na szczególny, wyd?u?ony okres, który potrwa do dnia 1 maja 2021 r., bez konieczno?ci sk?adania kolejnego wniosku w 2020 r. Za? od 2021 r., b?dzie funkcjonowa? docelowy, roczny okres ?wiadczeniowy trwaj?cy od dnia 1 czerwca do 31 maja nast?pnego roku.

 

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content