Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


Karta du?ej rodziny Informacja PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

ZASADY PRZYZNAWANIA KARTY DU?EJ RODZINY

Prawo do posiadania Karty Du?ej Rodziny przys?uguje cz?onkowi rodziny wielodzietnej, przez któr? rozumie si? rodzin?, w której rodzic (rodzice) lub ma??onek rodzica maj? lub mieli na utrzymaniu ??cznie co najmniej troje dzieci bez wzgl?du na wiek.

Rodzina wielodzietna – rodzina, w której rodzic (rodzice) lub ma??onek rodzica maj? na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do uko?czenia 18. roku ?ycia;

2) w wieku do uko?czenia 25. roku ?ycia – w przypadku gdy dziecko uczy si? w:

  1. a) szkole – do dnia 30 wrze?nia nast?puj?cego po ko?cu roku szkolnego,
  2. b) szkole wy?szej – do dnia 30 wrze?nia;

3) bez ogranicze? wiekowych – w przypadku dzieci legitymuj?cych si? orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci.

 

Cz?onkami rodziny wielodzietnej s?:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie si? tak?e rodzica (rodziców) zast?pczych lub osob? (osoby) prowadz?c? rodzinny dom dziecka;

2) ma??onek rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie si? tak?e dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinn? piecz? zast?pcz?, oraz osob? przebywaj?c? w dotychczasowej rodzinie zast?pczej albo w rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki szkolnej.

 

Prawo do posiadania Karty Du?ej Rodziny nie przys?uguje rodzicowi, którego s?d pozbawi? w?adzy rodzicielskiej lub któremu s?d ograniczy? w?adz? rodzicielsk? przez umieszczenie dziecka w pieczy zast?pczej, chyba ?e s?d nie pozbawi? go w?adzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczy? przez umieszczenie dziecka w pieczy zast?pczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

 

Wniosek o przyznanie Karty Du?ej Rodziny lub wydanie jej duplikatu sk?ada si? w gminie w?a?ciwej ze wzgl?du na miejsce zamieszkania cz?onka rodziny wielodzietnej.

 

Sk?adaj?c wniosek o przyznanie Karty Du?ej Rodziny, przedstawia si? orygina?y lub odpisy dokumentów:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzaj?cy to?samo?? oraz o?wiadczenie, ?e rodzic nie jest pozbawiony w?adzy rodzicielskiej ani ograniczony we w?adzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zast?pczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku ma??onka rodzica – dokument potwierdzaj?cy to?samo?? oraz akt ma??e?stwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do uko?czenia 18. roku ?ycia – akt urodzenia lub dokument potwierdzaj?cy to?samo??;

4) w przypadku dzieci w wieku powy?ej 18. roku ?ycia – dokument potwierdzaj?cy to?samo?? oraz o?wiadczenie o planowanym terminie uko?czenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymuj?cych si? orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci w wieku powy?ej 18. roku ?ycia – dokument potwierdzaj?cy to?samo?? oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zast?pczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zast?pczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywaj?cych w dotychczasowej rodzinie zast?pczej albo w rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki – o?wiadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zast?pczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

W przypadku cudzoziemców, maj?cych zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okazuje si? dokument potwierdzaj?cy prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O?wiadczenia, o których mowa wy?ej, sk?ada si? pod rygorem odpowiedzialno?ci karnej za sk?adanie fa?szywych zezna?. Sk?adaj?cy o?wiadczenie jest obowi?zany do zawarcia w nim klauzuli nast?puj?cej tre?ci: „Jestem ?wiadomy odpowiedzialno?ci karnej za z?o?enie fa?szywego o?wiadczenia.”.

 

Karta Du?ej Rodziny jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz ma??onkowi rodzica – na czas nieokre?lony;

2) dziecku w wieku do uko?czenia 18. roku ?ycia – do uko?czenia 18. roku ?ycia;

3) dziecku powy?ej 18. roku ?ycia – odpowiednio do dnia 30 wrze?nia nast?puj?cego po ko?cu roku szkolnego, w którym jest planowane uko?czenie nauki w danej placówce;

4) dziecku legitymuj?cemu si? orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci, w wieku powy?ej 18. roku ?ycia – na okres wa?no?ci orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zast?pczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zast?pczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywaj?cej w dotychczasowej rodzinie zast?pczej albo w rodzinnym domu dziecka, na czas kontynuowania nauki szkolnej – odpowiednio do dnia 30 wrze?nia nast?puj?cego po ko?cu roku szkolnego, w którym jest planowane uko?czenie nauki w danej placówce,
lub do ko?ca roku akademickiego, w którym jest planowane uko?czenie nauki w danej placówce, nie d?u?ej jednak ni? do uko?czenia 25. roku ?ycia.

 

 Karta Du?ej Rodziny uprawnia do zni?ek, które oferowane s? zarówno przez instytucje pa?stwowe, jak i firmy prywatne na terenie ca?ego kraju. Lista miejsc i wysoko?? zni?ek dost?pna jest na stronie:www.rodzina.gov.pl. Lista jest na bie??co aktualizowana.
Miejsca, w których przys?uguj? zni?ki oznaczone s? specjalnym logo „TU HONORUJEMY KART? DU?EJ RODZINY”.

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content