Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


Dodatki mieszkaniowe - wymagane dokumentu PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Jak ubiega? si? o dodatek mieszkaniowy

1. Nale?y uda? si? do MGOPS w Ch?cinach ul. Bia?ego Zag??bia 1 i pobra? formularze dokumentw o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz pobra? za??czniki.

2. Z wnioskiem nale?y uda? si? do administracji domu. Musi ona potwierdzi? takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarz?dcy domu, tytu? prawny do zajmowanego lokalu, sposb ogrzewania lokalu i wody, kwot? wydatkw na mieszkanie za miesi?c w ktrym sk?adany jest wniosek (w?a?ciciele domw jednorodzinnych do??czaj? do wniosku dokument potwierdzaj?cy powierzchni? u?ytkow? i wyposa?enie techniczne domu, wystawione przez w?a?ciwy organ nadzoru budowlanego wydaj?cy pozwolenia na budow?, oraz rachunki dotycz?ce wydatkw na utrzymanie domu)

3. Osoba ubiegaj?ca si? o pomoc wype?nia deklaracj? o dochodach za ostatnie 3 miesi?ce poprzedzaj?ce dat? z?o?enia wniosku.

4. Komplet dokumentw nale?y z?o?y? w siedzibie MGOPS w Ch?cinach.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

2) deklaracja o wysoko?ci dochodw uzyskanych przez cz?onkw gospodarstwa domowego,

3) dokument potwierdzaj?cy wysoko?? dochodw osi?gni?tych w okresie 3 miesi?cy poprzedzaj?cych dat? z?o?enia wniosku, np.:

- za?wiadczenie o dochodzie z zak?adu pracy,

- o?wiadczenie o dochodach z prac dorywczych, dzia?alno?ci gospodarczej lub otrzymanej pomocy od rodziny,

- trzy ostatnie odcinki renty, emerytury lub za?wiadczenie z ZUS ( dot. osb, ktre pobieraj? ?wiadczenia emerytalno rentowe)

Organ rozpatruj?cy wniosek mo?e rwnie? za??da? przedstawienia:

  • dokumentu potwierdzaj?cego tytu? prawny do zajmowanego lokalu lub prawo do lokalu socjalnego albo zamiennego,
  • dokumentu potwierdzaj?cego to?samo?? wnioskodawcy,
  • faktury VAT za energi? elektryczn? za ostatni okres rozliczeniowy.

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content