Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


Dodatki mieszkaniowe - informacje PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Komu przys?uguje dodatek mieszkaniowy?

Na podstawie art.2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 180 z pó?. zm.) dodatek mieszkaniowy przys?uguje:
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2) osobom mieszkaj?cym w lokalach mieszkalnych, do których przys?uguje im spó?dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3) osobom mieszkaj?cym w lokalach mieszkalnych znajduj?cych si? w budynkach stanowi?cych ich w?asno?? i w?a?cicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4) innym osobom maj?cym tytu? prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponosz?cym wydatki zwi?zane z jego zajmowaniem,
5) osobom zajmuj?cym lokal mieszkalny bez tytu?u prawnego, oczekuj?cym na przys?uguj?cy im lokal zamienny albo socjalny.

Aby otrzyma? dodatek mieszkaniowy nale?y spe?ni? nast?puj?ce warunki:

I. Kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przys?uguje, je?eli ?redni miesi?czny dochód na jednego cz?onka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesi?cy poprzedzaj?cych dat? z?o?enia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najni?szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1477,79 z?)  i kwoty 125% najni?szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1055,56 z?).

Od 01.03.2018 r. kwota najni?szej emerytury wynosi 1029,80 z?

Za dochód uwa?a si? wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu sk?adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okre?lonych w przepisach o systemie ubezpiecze? spo?ecznych, chyba ?e zosta?y ju? zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza si?: ?wiadcze? pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupe?nych, jednorazowych zapomóg z tytu?u urodzenia si? dziecka, dodatku z tytu?u urodzenia dziecka, pomocy w zakresie do?ywiania, zasi?ków piel?gnacyjnych, zasi?ków okresowych z pomocy spo?ecznej, jednorazowych ?wiadcze? pieni??nych i ?wiadcze? w naturze z pomocy spo?ecznej, dodatku mieszkaniowego.

II. Kryterium powierzchniowe

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzale?nione jest równie? od spe?nienia kryterium dotycz?cego powierzchni u?ytkowej zajmowanego lokalu. Normatywna powierzchnia u?ytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje si? tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczb? cz?onków gospodarstwa domowego nie mo?e przekracza?:

1) 35 m2 - dla 1 osoby,
2) 40 m2 - dla 2 osób,
3) 45 m2 - dla 3 osób,
4) 55 m2 - dla 4 osób,
5) 65 m2 - dla 5 osób,
6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym wi?kszej liczby osób dla ka?dej kolejnej osoby zwi?ksza si? normatywn? powierzchni? tego lokalu o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przys?uguje równie? w sytuacji gdy powierzchnia u?ytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywn? powierzchni? lokalu ale nie o wi?cej ni?:
1) 30% albo
2) 50% pod warunkiem, ?e udzia? powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni u?ytkowej tego lokalunie przekracza 60%.

Je?eli w lokalu mieszka osoba niepe?nosprawna poruszaj?ca si? na wózku, lub je?eli niepe?nosprawno?? wymaga zamieszkania w odr?bnym pokoju, wówczas wielko?? powierzchnia normatywnej zwi?ksza si? o 15 m2 . O wymogu zamieszkania w odr?bnym pokoju orzekaj? powiatowe zespo?y do spraw orzekania o niepe?nosprawno?ci.

Wysoko?? i okres przyznawania dodatku mieszkaniowego?

Wysoko?? dodatku mieszkaniowego stanowi ró?nic? mi?dzy wydatkami przypadaj?cymi na normatywn? powierzchni? u?ytkow? zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwot? stanowi?c? wydatki poniesione przez osob? otrzymuj?c? dodatek w wysoko?ci:

1) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
2) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2--4-osobowym,
3) 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i wi?kszym.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesi?cy w drodze decyzji administracyjnej, licz?c od pierwszego dnia miesi?ca nast?puj?cego po dniu z?o?enia wniosku.


 


 

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content