Ochrona Danych Osobowych

Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Dodatki mieszkaniowe - informacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Na podstawie art.2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z póź. zm.) dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić następujące warunki:

I. Kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1477,79 zł)  i kwoty 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1055,56 zł).

Od 01.03.2014 r. kwota najniższej emerytury wynosi 844,45 zł

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego.

II. Kryterium powierzchniowe

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest również od spełnienia kryterium dotyczącego powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1) 35 m2 - dla 1 osoby,
2) 40 m2 - dla 2 osób,
3) 45 m2 - dla 3 osób,
4) 55 m2 - dla 4 osób,
5) 65 m2 - dla 5 osób,
6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje również w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu ale nie o więcej niż:
1) 30% albo
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalunie przekracza 60%.

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w odrębnym pokoju, wówczas wielkość powierzchnia normatywnej zwiększa się o 15 m2 . O wymogu zamieszkania w odrębnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wysokość i okres przyznawania dodatku mieszkaniowego?

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

1) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
2) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2--4-osobowym,
3) 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.


 


 

 

Dzisiaj jest: Wtorek
17 Lipca 2018
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksy, Andrzej, Bogdan,
Dzierżykraj, Januaria, Julietta, Leon,
Marceli, Marcelina, Maria Magdalena

Do końca roku zostało 168 dni.
Zodiak: Rak

                    

Ulti Clocks content