Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

I. Komu przys?uguj? ?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 

1. obywatelom polskim;

2. cudzoziemcom:

a) je?eli wynika to z wi???cych Rzeczpospolit? Polsk? umów dwustronnych o zabezpieczeniu spo?ecznym,

b) przebywaj?cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si?, zezwolenia na pobyt rezydenta d?ugoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w zwi?zku z okoliczno?ci?, o której mowa w art.53 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z pó?n. zm.),

c) przebywaj?cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwi?zku z uzyskaniem statusu uchod?cy lub ochrony uzupe?niaj?cej.
?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys?uguj? je?eli osoby te zamieszkuj? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres ?wiadczeniowy, w którym otrzymuj? ?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba ?e dwustronne umowy mi?dzynarodowe o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.

 

II. Kryteria

 

?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys?uguj? osobie uprawnionej do uko?czenia przez ni? 18 roku ?ycia albo w przypadku gdy uczy si? w szkole lub szkole wy?szej do uko?czenia przez ni? 25 roku ?ycia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci bezterminowo.

 

?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys?uguj?, je?eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob? w rodzinie nie przekracza kwoty 725 z?.

 

W przypadku utraty dochodu przez cz?onka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres ?wiadczeniowy lub po tym roku, ustalaj?c jego dochód, nie uwzgl?dnia si? dochodu utraconego.

 

W przypadku uzyskania dochodu przez cz?onka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres ?wiadczeniowy, ustalaj?c dochód cz?onka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli si? przez liczb? miesi?cy, w których dochód ten by? osi?gni?ty, je?eli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego.

 

W przypadku uzyskania dochodu przez cz?onka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzaj?cym okres ?wiadczeniowy jego dochód ustala si? na podstawie dochodu cz?onka.

 

?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys?uguj? w wysoko?ci bie??co ustalonych alimentów, jednak?e nie wy?szej ni? 500 z? miesi?cznie.

 

III. ?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przys?uguj?, je?eli osoba uprawniona:

 

1) zosta?a umieszczona w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie lub w pieczy zast?pczej,

2) zawar?a zwi?zek ma??e?ski.

Przy ustalaniu prawa do ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza si? kwot otrzymanych ?wiadcze? z tego funduszu. W przypadku gdy o?rodek pomocy spo?ecznej przekaza? organowi w?a?ciwemu wierzyciela informacje, ?e osoba uprawniona b?d? jej przedstawiciel ustawowy marnotrawi? wyp?acane ?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, organ w?a?ciwy wierzyciela mo?e przekazywa? nale?ne osobie ?wiadczenia w ca?o?ci lub w cz??ci w formie rzeczowej.

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content