Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

ZESPÓ? INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIA?ANIA PRZEMOCY

W RODZINIE W GMINIE CH?CINY

 

                                          Co warto wiedzie? o przemocy w rodzinie.

 

          Mi?kki jest silniejszy ni? twardy, woda silniejsza ni? ska?a,
                        mi?o?? silniejsza ani?eli przemoc.”
                                                           (Hermann Hesse)

 

         Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystuj?ce przewag? si? dzia?anie skierowane przeciwko cz?onkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powoduj?c cierpienie i   szkody fizyczne, psychiczne, ekonomiczne, seksualne oraz zaniedbanie.

Wymienia si? nast?puj?ce rodzaje przemocy:


- przemoc fizyczna: popychanie, szturchanie, wykr?canie r?k, bicie r?k?, przedmiotami, kopanie, duszenie, szczypanie, oparzanie, nieudzielanie koniecznej pomocy;
- przemoc psychiczna: wy?miewanie pogl?dów, wygl?du, religii, pochodzenia, narzucanie w?asnych pogl?dów, sta?a krytyka, kontrolowanie i ograniczenie kontaktów z innymi osobami, wmawianie  choroby psychicznej, domaganie si? pos?usze?stwa, ograniczanie po?ywiania i snu, wyzywanie, poni?anie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gró?b;|
- przemoc seksualna:
wymuszanie seksu, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wykorzystywanie seksualne dzieci;
- przemoc ekonomiczna: odbieranie zarobionych pieni?dzy, uniemo?liwienie podj?cia pracy gro??c negatywnymi konsekwencjami, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych w rodzinie, okradanie, zmuszanie do zaci?gania kredytów b?d? po?yczek wbrew woli np. wspó?ma??onka.

Przemoc w rodzinie jest przest?pstwem i nic jej nie usprawiedliwia! Przemoc nie ko?czy si? sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest prze?amanie milczenia.

Warto wiedzie?, ?e po pomoc mo?na zg?osi? si? w ka?dym momencie ?ycia i mo?e to zrobi? zarówno ofiara przemocy, sprawca przemocy, jak i ?wiadek przemocy w rodzinie.

 

Skuteczne i efektywne pomaganie, przeciwdzia?anie przemocy w rodzinie daj? powsta?e Zespo?y Interdyscyplinarne w gminach, które skupiaj? w swoich strukturach specjalistów z ró?nych dziedzin.     

Zespó? Interdyscyplinarny w Gminie Ch?ciny zosta? powo?any zarz?dzeniem Nr 0050.122.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Ch?ciny z dnia 19.10.2011. Zespó? Interdyscyplinarny ma siedzib? w Miejsko Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Ch?cinach (adres: ul. Bia?ego Zag??bia 1, Ch?ciny, tel: 41 3151054) i sk?ada si? z przedstawicieli jednostki pomocy spo?ecznej, gminnej komisji rozwi?zywania problemów alkoholowych, policji, o?wiaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarz?dowych oraz kuratorów s?dowych a tak?e prokuratury oraz przedstawiciela PCPR .

 

Do zada? Zespo?u Interdyscyplinarnego nale?y:

- realizowanie zada? okre?lonych w gminnym programie przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie i ochrony rodzin;

- diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie;

- podejmowanie dzia?a? w ?rodowisku zagro?onym przemoc? w rodzinie maj?cych na celu przeciwdzia?anie temu zjawisku;

- inicjowanie interwencji w ?rodowisku dotkni?tym przemoc? w rodzinie;

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mo?liwo?ciach udzielenia pomocy w ?rodowisku lokalnym;

- inicjowanie dzia?a? w stosunku do osób stosuj?cych przemoc w rodzinie.

 

Gdzie szuka? pomocy?

- policja 997, 112;

- Komisariat Policji w Ch?cinach;

- prokuratura, s?d;

- Specjalistyczny O?rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;

- Poradnia telefoniczna „Niebieska Linia”  tel: 22 6687000.

 

Miejsko Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Ch?cinach, który jest czynny: poniedzia?ek, ?roda, czwartek, pi?tek w godz. 7:15-15:15, wtorek 7:15-17:00, tel. 41 3151054.

 

 

          Zarz?dzeniem Nr 0050.176/2019 Burmistrz Gminy i Miasta Ch?ciny z dnia 20.11.2019r. powo?a? Zespó? Interdyscyplinarny do realizacji zada? zwi?zanych z przeciwdzia?aniem przemocy na terenie Gminy Ch?ciny.

 

Sk?ad Zespo?u Interdyscyplinarnego:

 

1. Ewa Znojek – Miejsko Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Ch?cinach

2. Aneta Ciosek - Miejsko Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Ch?cinach

3. Katarzyna Idziak- Miejsko Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Ch?cinach

4. Monika Piotrowska – Gminna Komisja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w Ch?cinach

5. Karol Kosicki – Komisariat Policji w Ch?cinach

6. Anna Wierzbicka Kami?ska – Zespó? Szkó? Ogólnokszta?c?cych w Ch?cinach

7. Edyta Zimoch – Samorz?dowy Zak?ad Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ch?cinach

8. O.Pawe? Chmura – Stowarzyszenie PADRE w Ch?cinach

9. Barbara Czarnecka – Zespó? Kuratorskiej S?u?by S?dowej przy S?dzie Rejonowym w Kielcach

10. Teresa Jakubowska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

11. Ilona Sowi?ska – Prokuratura Rejonowa w Kielcach

 

          Celem Zespo?u jest usprawnianie systemu przep?ywu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy spo?eczne, w tym w szczególno?ci przejawy przemocy w rodzinie oraz zintegrowanie dzia?a? ?rodowisk odpowiedzialnych za pomoc na rzecz osób i rodzin dotkni?tych przemoc?.

 

Cele Zespo?u Interdyscyplinarnego

 

1. Skuteczna pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom,

2. Wspólne rozwi?zywanie problemów, opracowywanie strategii dzia?ania, szukanie nowych mo?liwo?ci pomocy,

3. Podzia? ról mi?dzy cz?onków Zespo?u, wybór koordynatora dzia?a? na rzecz konkretnego przypadku,

4. Dzielenie si? wiedz? i do?wiadczeniem zawodowym, wymiana informacji,

5. Ewaluacja efektów dzia?a?.

 

Zadania Zespo?u Interdyscyplinarnego

 

Do zada? Zespo?u Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ch?ciny nale?e? b?dzie w szczególno?ci:

 

1. Kompleksowe zajmowanie si? rodzinami, w których dochodzi do przemocy;

2. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej w ?rodowisku i uruchamiania procedur maj?cych na celu jej powstrzymanie;

3. Opracowanie adekwatnych strategii post?powania w przypadku rozpoznania i zg?oszenia przemocy domowej;

4. Monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, a w szczególno?ci organizowanie wspó?pracy s?u?b;

5. Zbieranie i przekazywanie informacji na temat miejsc, osób i mo?liwo?ci udzielenia przemocy w ?rodowisku lokalnym;

6. Opracowywanie i realizacja programów ofiar przemocy w rodzinie;

7. Inicjowanie dzia?a? zmierzaj?cych do podniesienia kwalifikacji osób maj?cych w swej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy – organizowanie szkole?, konferencji.  

 

Dzwoni?c pod numer 801-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczn?, informacje o mo?liwo?ciach uzyskania pomocy najbli?ej miejsca zamieszkania

 

 

 

 

                      Nigdy nie jest za pó?no, aby powiedzie?:

 

                                         

                                   NIE PRZEMOCY!!!

 

 

                     KA?DY CZ?OWIEK, NAWET TEN NAJMNIEJSZY

 

                             MA PRAWO DO MI?O?CI I SZACUNKU

 

Przemoc domowa to zamierzone i wykorzystuj?ce przewag? dzia?anie skierowane przeciwko cz?onkowi rodziny, które narusz prawa i dobra osobiste powoduj?ce cierpienie i szkody: fizyczne, psychiczne, zaniedbanie, ekonomiczne, seksualne.

 

Rodzaje przemocy:

 

Przemoc fizyczna: popychanie, szturchanie, wykr?canie r?k, bicie r?k?, przedmiotami, kopanie, duszenie, szczypanie, oparzanie, nieudzielanie koniecznej pomocy

 

Przemoc psychiczna: wy?miewanie pogl?dów, wygl?du, religii, pochodzenia, narzucanie w?asnych pogl?dów, sta?a krytyka, kontrolowanie i ograniczenie kontaktów z innymi osobami, wmawianie  choroby psychicznej, domaganie si? pos?usze?stwa, ograniczanie po?ywiania i snu, wyzywanie, poni?anie, upokarzanie, zawstydzenie, stosowanie gró?b

 

Przemoc seksualna: wymuszanie seksu, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wykorzystywanie seksualne dzieci.

 

Przemoc ekonomiczna: odbieranie zarobionych pieni?dzy, uniemo?liwienie podj?cia pracy gro??c negatywnymi konsekwencjami, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych w rodzinie, okradanie, zmuszanie do zaci?gania kredytów b?d? po?yczek wbrew woli np. wspó?ma??onka.

 

Czy w twoim domu jest przemoc?


Mój partner:


* obra?a mnie i mówi, ?e sobie bez niego nie poradz?
* bije mnie i dzieci
* wymusza pos?usze?stwo
* zabrania mi chodzenia do pracy lub szko?y, rodziny, znajomych
* zmusza do wspó??ycia
* jest bardzo zazdrosny i podejrzliwy wobec znajomych i rodziny
* nie daje mi pieni?dzy na prowadzenie domu, kontroluje wszystkie moje wydatki
* zabiera mi dokumenty i pieni?dze
* obra?a mnie i poni?a w obecno?ci innych osób
* grozi, ?e mnie zabije
* celowo niszczy moje rzeczy osobiste
* grozi, ?e skrzywdzi moich najbli?szych
* krytykuje i wy?miewa mnie i dzieci
* mówi, ?e jestem chora psychicznie
* szanta?uje mnie, ?e pope?ni samobójstwo
* specjalnie okalecza si? w mojej obecno?ci

 

Je?li do?wiadczasz przemocy w swojej rodzinie poni?ej przedstawiamy wykaz placówek, które udzielaj? pomocy ofiarom przemocy.

 

 

Lp.

Nazwa placówki

Adres placówki

1

Komisariat Policji w Ch?cinach

Ch?ciny ul. Radkowska 29

tel. (41) 349-36-83

2

Poradnia Leczenia Uzale?nie?

Poradnia Terapii Uzale?nienia od Substancji Psychoaktywnych

Ch?ciny, ul. Franciszka?ska 10

tel. (41) 315-11-40

3

Specjalistyczny O?rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach

Kielce, ul. Weso?a 51

tel: (41) 368-18-67,

(41) 366-10-52 (ca?odobowo)

(41)362- 89- 73 (dla osób stosuj?cych przemoc)

4

Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy

Kielce, ul. Olkuska 18,

tel. (41) 345-90-66

5

Schronisko dla Kobiet i Punkt Interwencji Kryzysowej

Kielce, ul. Urz?dnicza 7b,

tel. (41) 366-48-47

6

Dom dla Matek z Ma?oletnimi Dzie?mi i Kobiet w Ci??y

Kielce, ul. S?oneczna 9,

tel. (41) 345-33-10

 

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content