Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Witaj na stronie startowej
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych PDF Drukuj Email

       Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony na dzień 1 października przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 r. Jesienią 1993 r. w Luksemburgu miał miejsce Europejski Parlament Seniorów, w którym udział wzięli przedstawiciele organizacji seniorskich ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Była to inicjatywa Parlamentu Europejskiego. W konkluzji zgromadzenia rekomendowano, aby w każdym państwie członkowskim powstał Parlament Seniorów jako krajowe forum osób starszych i reprezentacja seniorów, która mogłaby wpływać na politykę państwa wobec osób starszych.

 

Życzymy wszystkim Seniorom, żeby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji i możliwości, a jednocześnie czasem spełnienia, satysfakcji i poczucia znaleznienia właściwego miejsca w życiu. Mamy jednocześnie nadzieję, że Międzynarodowy Dzień Osób Starszych będzie niósł ze sobą nowe inicjatywy, które zaowocują poprawą jakości życia seniorów oraz pomogą lepiej wykorzystywać ogromny potencjał, który drzemię w tej grupie społecznej.

 
Informacja PDF Drukuj Email

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

UNIA EUROPEJSKA

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

INFORMACJA
 
      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2015, ponownie będzie wydawana żywność dla osób najbardziej potrzebujących w dniach:
 
      01.10.2015 (czwartek) od godz.12.00-15.00
      02.10.2015 (piątek) od godz. 8.00- 15.00
      05.10.2015 ( poniedziałek) od godz. 8.00- 15.00
 
Informacja PDF Drukuj Email

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

UNIA EUROPEJSKA

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

INFORMACJA
 
      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2015, wydawana będzie żywność dla osób najbardziej potrzebujących.

 

Kryterium dla osoby w rodzinie wynosi - 684,00 zł netto na osobę,

natomiast dla samotnie gospodarującej - 813,00 zł netto.

 

Żywność wydawana będzie w dniach:

23.09.2015 od godz.12.00-15.00

24-25.09.2015 od godz. 8.00- 15.00

 

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj Email

          W związku z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od dnia 1 października 2015 r. będą obowiązywać następujące zmiany:

 

a.       kryterium dochodowe będzie wynosić:

• dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł (wzrost o 92 zł),

• dla osoby w rodzinie – 514 zł (wzrost o 58 zł)

 

b.      kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej będą wynosić:

• kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 1 722 zł;

• minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - 606 zł;

• maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - 1 335 zł;

• maksymalna kwota zasiłku stałego - 604 zł;

 

c.       kwota dochodu miesięcznie będzie wynosić z 1 ha przeliczeniowego - 288 zł.

 

 
Informacja PDF Drukuj Email

Rosną kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i niektóre świadczenia

       Od 1 listopada wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium ogólne, obecnie określone na 574 zł neto na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowego uprawniającego do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.

 

       Od listopada 2015 r. zostaną podwyższone niektóre świadczenia rodzinne:

  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat - 89 zł;
  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 118,00 zł;
  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 129,00 zł;
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi - 185,00 zł;
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -  miesięcznie 90 zł;
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;
 
Informacja PDF Drukuj Email

 

Informacja Starosty Kieleckiego dotycząca programu "Aktywny Samorząd".

Więcej…
 
Festyn sportowo rekreacyjny w łucznictwie osób niepełnosprawnych PDF Drukuj Email

Festyn sportowo rekreacyjny w łucznictwie osób niepełnosprawnych

 

            Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach w dniu 04.09.2015r wraz z osobami niepełnosprawnymi z terenu Miasta i Gminy Chęciny uczestniczył w I Otwartym Festynie Sportowo – Rekreacyjnym w łucznictwie „Dzień ze Stellą”.

            Uczestnicy Festynu osiągali życiowe rezultaty w wielu dyscyplinach sportowych m.in. rzut do celu ( woreczkiem do kosza i rzutkami do tarczy), strzelanie do bramki, strzelanie z łuku. Rywalizacja osób niepełnosprawnych przebiegała w pogodnej, radosnej atmosferze. Wszelkie konkurencje zmierzały do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników. Festyn miał na celu podniesienie jakości życia osób, które wymagają oparcia społecznego.

            Gratulujemy organizatorom pomysłu. Zapraszamy do obejrzenia poniżej fotorelacji z tego wydarzenia.

Więcej…
 
Letni wypoczynek dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej PDF Drukuj Email

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj Email

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem  roku szkolnego 2015/2016 można ubiegać się w naszej instytucji o bezpłatne posiłki w szkołach. Wnioski można składać od dnia 1 sierpnia 2015r.

Osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł  netto na osobę w rodzinie mogą ubiegać się o taką formę wsparcia.

Więcej…
 
Dopalacze - gdzie szukać pomocy PDF Drukuj Email

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

 

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.


Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj Email

 

          Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach realizuje w okresie od lutego do sierpnia 2015r. projekt systemowy „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS. Do projektu zostało zakwalifikowanych 15 osób (10 kobiet, 5 mężczyzn) z terenu Gminy
i Miasta Chęciny.

 W ramach realizacji projektu beneficjenci ostateczni uczestniczyli w:

·      warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz wyboru zawodu i zatrudnienia prowadzonych przez doradcę zawodowego;

·      treningu kompetencji psychologicznych prowadzonym przez psychologa;

·      w wybranym przez siebie szkoleniu zawodowym.

        W Projekcie biorą udział osoby bezrobotne w wieku 20-55 lat, świadczeniobiorcy pomocy społecznej, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, zagrożeni wykluczeniem społecznym. Głównym celem Projektu POKL jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie indywidualnych umiejętności w zakresie aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy oraz aktywizacja społeczna.

        Beneficjenci, za pośrednictwem MGOPS  otrzymują wsparcie finansowe przez cały okres trwania projektu. Obecnie jest realizowane 6 staży zawodowych zorganizowanych przez MGOPS Chęciny u wybranych przez beneficjentów ostatecznych pracodawców.

 

Zespół zarządzający projektem

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 15

Dzisiaj jest: Środa
21 Marca 2018
Początek wiosny
Imieniny obchodzą
Benedykt, Filemon, Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.
Zodiak: Baran

                    

Ulti Clocks content

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości