Ochrona Danych Osobowych

Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Witaj na stronie startowej
Jak przygotować się na upał PDF Drukuj Email

 

Upał - poradnik

 
Projekt PDF Drukuj Email

 
Kolonie letnie 2017 PDF Drukuj Email

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W 2017 ROKU zorganizowanych w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

 

WARUNKI

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2001r.,   których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jestubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie)lub pobiera rentę bądź emeryturę z  KRUS.

 

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

 

1.      Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (według formularzy załączonych do oferty).

2.    Oryginał zaświadczenia z KRUS, stwierdzającego, że jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców/prawnych opiekunów, ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice/prawni opiekunowie. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS, stwierdzających pobieranie renty bądź emerytury z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem).
Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

 

Opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wyrok/decyzję Sądu o prawach do opieki nad dzieckiem.

 

Dopłata do koloni letnich = 390 zł

Wypoczynek zorganizowany w Ośrodku Wypoczynkowym „RELAKS” w Stegnie, ul. Lipowa 31.

 

            Turnus trwa 11 dni, planowany w następujących terminach:


1) 26.06 – 06.07.2017 r.
2) 07.07 – 17.07.2017 r.
3) 18.07 – 28.07.2017 r.
4) 29.07 – 08.08.2017 r.
5) 09.08 – 19.08.2017 r.

 

DANE KOORDYNATORA

 

Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 14 16

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Oznaczone pola do uzupełnienia karty kwalifikacyjnej str.1

Oznaczone pola do uzupełnienia karty kwalifikacyjnej str.2

Oświadczenie rodziców

 

 
Ulotka - Telefon zaufania PDF Drukuj Email

 
Konkurs Profilaktyczny PDF Drukuj Email

           W dniu 22.05.2017 r. w ZSO w Wolicy odbył się II Konkurs Profilaktyczny „Życie jest tylko jedno”, w którym wzięli udział uczniowie gimnazjum w Wolicy, Chęcinach, Łosieniu, Nowinach.  Patronat nad Konkursem Profilaktycznym sprawował Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Pan Robert  Jaworski. W skład jury konkursu wchodzili: o. Paweł Chmura (specjalista terapii uzależnień w Ośrodku Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano”, członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Chęcinach), Pani Jadwiga Zapała (specjalista do spraw Promocji Zdrowia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach),  Pani Ewa Znojek (kierownik MGOPS w Chęcinach, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Chęcinach), sierż. Małgorzata Perkowska –Kiepas – (specjalista do spraw profilaktyki w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach).

            W trakcie konkursu odbył się test wiedzy z zakresu alkoholu, papierosów, narkotyków, odpowiedzialności prawnej nieletnich, kalambury profilaktyczne. Uczniowie przedstawiali prezentacje multimedialne, brali udział w quizie profilaktycznym, teście  znajomości numerów telefonów do instytucji pomocowych. W trakcie spotkania odbyły się również prelekcje członków jury z zakresu problematyki uzależnienia od alkoholu, narkotyków, papierosów, odpowiedzialności prawnej nieletnich, przemocy w rodzinie.

 

Aneta Ciosek

 

 

 

Więcej…
 
Otwarcie punktu konsultacyjnego PDF Drukuj Email

        W dniu 18 maja w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach powstał punkt konultacyjny. Starosta kielecki Michał Godowski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski podpisali porozumienie w tej sprawie. W wydarzeniu tym uczestniczył także Bogdan Gierada, członek Zarządu Powiatu w Kielcach, Anna Bielna, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

 

         Z bezpłatnych porad specjalistów korzystać będą osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy i Miasta Chęciny.

        W ramach punktu przewidziano poradnictwo i wsparcie psychologiczne w sprawach rodzinnych oraz wychowawczych, pomoc dla osób przeżywających kryzysy życiowe, pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie socjalizacji w szkole, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wyciszanie konfliktów małżeńskich, prowadzenie mediacji rodzinnej, profilaktyka dla mieszkańców m.in. ukierunkowanych na rozwój umiejętności wychowawczych rodziców, profilaktyka zachowań, agresywnych wśród dzieci i młodzieży, porady prawne w zakresie prawa cywilnego w tym: prawo rodzinne, prawo pracy, rzeczowe i inne, pomoc prawna w sporządzaniu projektów, pozwu czy wniosku.

 

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj Email

„Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

 

SPOTKANIE

INFORMACYJNO - PROMOCYJNE

 

ProjektKielecki Kreator Przedsiębiorczości”

 

Poddziałanie 10.4.2  „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie

instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe)”

 

09 czerwca 2017 r. godz. 10:00

 

CENTRUM KULTURY I SPORTU


CHĘCINY ul. ARMII KRAJOWEJ 18A

 

 

 

 

 

 

 

 
Punkt konsultacyjny PDF Drukuj Email

 

        W powiecie kieleckim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach uruchamia punkty konsultacyjne dla osób w trudnej sytuacji. Pierwsze cztery punkty powstaną w gminach: Łopuszno, Chęciny, Morawica i Daleszycach.

 

       Osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej z gmin: Łopuszno, Chęciny, Morawica, Daleszyce będą mogły korzystać z bezpłatnych porad specjalistów: mediatora, psychologa, pedagoga, radcy prawnego.

 

        W ramach punktów przewidziano poradnictwo i wsparcie psychologiczne w sprawach rodzinnych oraz wychowawczych, pomoc dla osób przeżywających kryzysy życiowe, pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie socjalizacji w szkole, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wyciszanie konfliktów małżeńskich, prowadzenie mediacji rodzinnej, profilaktyka dla mieszkańców m.in. ukierunkowanych na rozwój umiejętności wychowawczych rodziców, profilaktyka zachowań, agresywnych wśród dzieci i młodzieży, porady prawne w zakresie prawa cywilnego w tym: prawo rodzinne, prawo pracy, rzeczowe i inne, pomoc prawna w sporządzaniu projektów, pozwu, wniosku.

 

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach -  dyżury będą odbywać się w trzeci (mediator, radca prawny) i czwarty ( psycholog, pedagog) wtorek miesiąca, tel. 41 315 10 54.

Więcej…
 
Projekt "Kielecki Kreator Przedsiębierczości" PDF Drukuj Email

 

            Akademia Przedsiębierczości Sp. zo.o. w partnerstwie z Gminą Miasto Kielce/Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach z dniem 1 maja bieżącego roku rozpoczęła realizację projektu " Kielecki Kreator Przedsiębierczości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

          Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz aktywizacja zawodowa 144 osób (77K i 67M, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia - są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, odchodzący z rolnictwa, należą do co najmniej jednej z grup: kobiety, osoby 50+, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i niskowykwalifikowane, z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) obejmującego Miasto Kielce i gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk, poprzez samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

 

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

 

Więcej…
 
Międzynarodowy dzień rodziny PDF Drukuj Email

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodziny. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku, aby zwrócić uwagę na problemy związane z podstawową komórką społeczną, a także podkreślić znaczenie polityki prorodzinnej.

Międzynarodowy Dzień Rodziny jest dobrą okazją do tego, aby poświęcić więcej czasu dla najbliższych, współmałżonków, rodziców, dzieci, krewnych. Rodzina ma decydujący wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka, sfery moralnej, jego postaw i wartości. Najbliżsi zapewniają wychowanie dzieci, pewną ciągłość społeczną, a dzięki tradycji – ciągłość kulturową.

 

 

 
Informacja PDF Drukuj Email

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

INFORMACJA     

W dniach 26-27 kwietnia 2017r. w godz. od 8:00- 15:00 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( Chęciny ul. Białego Zagłębia 1 ) będzie wydawana żywność w formie  paczek żywnościowych  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2016.

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 17

Dzisiaj jest: Wtorek
17 Lipca 2018
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksy, Andrzej, Bogdan,
Dzierżykraj, Januaria, Julietta, Leon,
Marceli, Marcelina, Maria Magdalena

Do końca roku zostało 168 dni.
Zodiak: Rak

                    

Ulti Clocks content

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości