Ochrona Danych Osobowych

Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Witaj na stronie startowej
Dzień Praw Rodziny PDF Drukuj Email

 

Uchwałą z dnia 21 października 2016r. Sejm RP ustanowił Dzień Praw Rodziny obchodzony 22 października każdego roku.

         Rodzina w warunkach każdego społeczeństwa stanowi podstawową i wszechstronną formę życia społecznego, zaspokajającą podstawowe potrzeby ludzkie. Jest ona pierwszym naturalnym i podstawowym środowiskiem wychowawczym, z którym styka się dziecko. To w niej przebiega proces socjalizacji dzieci, kształtowanie ich osobowości oraz przygotowanie do przyszłych ról społecznych.

        Promowanie małżeństwa, jako trwałego związku kobiety i mężczyzny, będącego zaczynem rodziny, rodzicielstwa i życia rodzinnego, wskazywanie fundamentalnego znaczenia rodziny u początków życia człowiek, w czasie jego trwania, jak i u jego schyłku oraz podkreślanie służebnej roli członków rodziny wobec siebie dla dobra wspólnoty rodzinnej, jako całości, jak i dla poszczególnych osób przyczyni się do pełniejszego zrozumienia i utrwalenia w świadomości społecznej funkcji rodziny i jej roli we współczesnym świecie. Dlatego też misja rodziny powinna być coraz bardziej ceniona i uznawana, a prawa rodziny winny być adekwatne do wyjątkowej misji, jaką spełnia każda rodzina, która jest „naturalną i podstawową komórką społeczną”.

 
Informacja PDF Drukuj Email

INFORMACJA

 

                 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowaneg z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2017, wydawana będzie żywność dla osób najbardziej potrzebujących.

Prosimy o zgłaszanie się do MGOPS w Chęcinach celem uzyskania skierowania.

Kryterium dla osoby w rodzinie wynosi- 1028 zł netto na osobę,

Natomiast dla osoby samotnie gospodarującej- 1268 zł netto.

 

Soboń Agnieszka

 

 
Informacja PDF Drukuj Email

 

 

 

 
Informacja PDF Drukuj Email

               W dniu 27 września 2017r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu socjalnego „Moja Rodzina, Moja Siła”, realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach.

                W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Mieli oni możliwość wysłuchania porad pedagoga - Pani Justyny Kasperek, pracującej, na co dzień w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Uczestnicy mogli również wymienić się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

                Celem głównym spotkania była poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz podniesienie wiedzy na temat prawidłowych postaw wychowawczych. Podczas warsztatów poruszono kwestię pełnienia ról rodzicielskich, prawidłowej komunikacji w rodzinie, kształtowania norm i wartości rodzinnych, jak również stosowania właściwych metod wychowawczych.

                Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

 

Katarzyna Idziak

 
Informacja PDF Drukuj Email

 

 

Centrum Asystentury Społecznej - Krok w stronę samodzielności

Minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie
40 osobom niepełnosprawnym w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu do usług asystenckich, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz podniesienie kompetencji 20 opiekunów w szczególności członków rodzin osób niepełnosprawnych – to główny cel projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

 

 

Założeniem projektu jest utworzenie w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Centrum Asystentury Społecznej na obszarze powiatu kieleckiego. Będzie to miejsce organizacji kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia, uwzględniającego wszystkie aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, w tym:

 

1.      Usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Planuje się zatrudnienie 8 asystentów, którzy będą świadczyć swoje usługi dla 40 osób niepełnosprawnych.

2.      Konsultacje specjalistyczne: psychiatryczne, poradnictwo psychologiczne mające na celu przywrócenie osobie niepełnosprawnej równowagi psychicznej, poczucia własnej wartości, motywowanie i mobilizowanie jej do współpracy, podejmowania aktywności w różnych obszarach własnego życia. Działanie skierowane również dla opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie polepszenia kondycji psychicznej i wzrostu motywacji do sprawowania opieki nad nimi.

3.      Pomoc prawna i doradztwo– w zakresie praw i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i opiekunom.

4.      Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjnew zakresie uzyskania optymalnego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

5.      Usługi dowozu- świadczone dla osób niepełnosprawnych bezpłatnie - zwiększające mobilność oraz częstotliwość udziału w życiu społecznym, edukacyjnym, kulturowym.

Dodatkowo planuje się zorganizować działania:

1)      Grupy wsparcia - jako działanie wspierające opiekunów i rodziny osób niepełnosprawnych: wymiana doświadczeń ma wpływ na wzrost umiejętności
w zakresie opieki i radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego.

2)      Szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych pozwalające na profesjonalne przygotowanie opiekunów do aktywnego udziału w procesie rehabilitacji i zwiększenie samodzielności oraz poprawę jakości sprawowanej opieki.

3)      Superwizja dla asystentów osób niepełnosprawnych - spotkania indywidualne
i grupowe z psychologiem umożliwiające wymianę doświadczeń w pracy z osobami niepełnosprawnymi, dające możliwość odreagowania stresujących sytuacji związanych z pracą oraz radzenie sobie z ewentualnymi trudnościami.

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj Email

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

w partnerstwie z Gminą Miasto Kielce / Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach

 zaprasza do udziału w projekcie

 

„Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

      

W dniu 11.09.2017 r. uruchomiony zostanieII Nabór

dokumentów rekrutacyjnych.

 

W ramach projektu oferujemy:

 

DOTACJĘ NA OTWARCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ 25 000,00 ZŁ

WSPARCIE POMOSTOWE PRZEZ 12 MIESIĘCY W ŁĄCZNEJ KWOCIE24 000,00 ZŁ

 

       Działania projektu kierujemy do osób, które mają ukończony 30 ROK ŻYCIA i mieszkają na terenie Kielc lub jednej z gmin: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk, nie posiadają zatrudnienia, w tym:  do OSÓB BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY, BIERNYCH ZAWODOWO, OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA zarejestrowanych jako bezrobotne oraz CZŁONKÓW ICH RODZIN, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych; znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiety, osoby po 50 r. życia,
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane.

 

Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako BEZROBOTNE muszą mieć ustalony I lub II profil pomocy.

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, któreprowadziły działalność gospodarczą w okresie
12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

 

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

 

Biuro projektu Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach

 ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5

tel. 506 976 134

www.ap.org.pl

 

 

 

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PROJEKTU PN. „CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ – KROK W STRONĘ SAMODZIELNOŚCI”

 

Zapraszamy osoby niepełnosprawne aby zgłaszały się do wzięcia udziału w projekcie pn. „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W ramach projektu zaplanowano organizację w szczególności:

1) Usług asystenta osoby niepełnosprawnej / usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi świadczone m.in. w zakresie pomocy: w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania – dowóz samochodem przystosowanym do przewozu ON,  
w zakupach przy udziale ON, w załatwieniu spraw urzędowych, komunikowaniu się z różnymi instytucjami, w zorganizowaniu czasu wolnego,wspieraniu w czynnym udziale
w życiu społecznym,

2) Zajęć rehabilitacyjno - usprawniających

3) Poradnictwa specjalistycznego w tym psychologicznego, prawnego oraz konsultacji psychiatrycznych

 

Podstawowe wymagania dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o udział w projekcie w tym o korzystanie z asystentury:

 

1.      Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – kopia (Wskazana niepełnosprawność w stopniu znacznym i umiarkowanym i osoby
z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi)

2.      Zamieszkiwanie na terenie jednej z gmin powiatu kieleckiego premiowane pochodzenie z gmin Łopuszno, Morawica, Nowa Słupia, Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk, Górno, Miedziana Góra, które przystąpiły do realizacji projektu.

3.      Posiadanie dochodu poniżej 150% kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy Społecznej w wysokości dla osoby w rodzinie 771  zł netto, oraz dla osoby samotnie gospodarującej 951 zł netto ( wzór oświadczenia podczas rekrutacji)

4.      Wypełnienie arkusza diagnostycznego ( wzór podczas rekrutacji)

Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt z koordynatorem usług asystenckich:

– telefonicznie pod numerem telefonu 600 286 695 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  7.15-15.15

– e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach , ul. Wrzosowa 44 w Kielcach, Ośrodkach Pomocy Społecznej z następujących gmin: Łopuszno, Morawica, Nowa Słupia, Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk, Górno, Miedziana Góra. W terminach wcześniej ustalonych i podanych do wiadomości w siedzibach OPS.
 

 

 
Bezpłatne szkolenia zawodowe PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie o dożywianiu PDF Drukuj Email

W związku z nowym rokiem szkolnym 2017/2018 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z dożywiania dzieci w szkołach.

 

       Osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł netto mogą ubiegać się o obiady dla dzieci w szkołach.

 

       Wnioski można składać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach.

 

W celu uzyskania dla dzieci dożywiania w szkole należy złożyć następujące dokumenty:

- wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o dożywianie dziecka w szkole;

- dokument poświadczający dochody na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

- odcinek renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

- odcinek alimentów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

- zaświadczenie o zasiłku rodzinnym, wychowawczym, pielęgnacyjnym;

- zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym w przypadku posiadania powyżej 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego.

Nadmienia się, że świadczenie wychowawcze (500 +) nie wlicza się do dochodu rodziny.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt osobisty lub pod numerem telefonu MGOPS Chęciny (41) 31 51 054 ( w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godz.:7:15-15:15, we wtorek 7:15-17:00)

 
Dzienny Dzień Opieki Medycznej PDF Drukuj Email

 

 
Nowy okres świadczeniowy PDF Drukuj Email

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia  500 plus na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

 

 W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie 500 plus oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku, następuje do dnia 31 października tego roku,

- od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku,

- od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku,

 - od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,

- od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,

- od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,

- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 17

Dzisiaj jest: Wtorek
17 Lipca 2018
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksy, Andrzej, Bogdan,
Dzierżykraj, Januaria, Julietta, Leon,
Marceli, Marcelina, Maria Magdalena

Do końca roku zostało 168 dni.
Zodiak: Rak

                    

Ulti Clocks content

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości