Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Witaj na stronie startowej
Informacja PDF Drukuj Email

INFORMACJA

 

                 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowaneg z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2017, wydawana będzie żywność dla osób najbardziej potrzebujących.

Prosimy o zgłaszanie się do MGOPS w Chęcinach celem uzyskania skierowania.

Kryterium dla osoby w rodzinie wynosi- 1028 zł netto na osobę,

Natomiast dla osoby samotnie gospodarującej- 1268 zł netto.

 

Soboń Agnieszka

 

 
Informacja PDF Drukuj Email

 

 

 

 
Informacja PDF Drukuj Email

               W dniu 27 września 2017r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu socjalnego „Moja Rodzina, Moja Siła”, realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach.

                W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Mieli oni możliwość wysłuchania porad pedagoga - Pani Justyny Kasperek, pracującej, na co dzień w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Uczestnicy mogli również wymienić się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

                Celem głównym spotkania była poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz podniesienie wiedzy na temat prawidłowych postaw wychowawczych. Podczas warsztatów poruszono kwestię pełnienia ról rodzicielskich, prawidłowej komunikacji w rodzinie, kształtowania norm i wartości rodzinnych, jak również stosowania właściwych metod wychowawczych.

                Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

 

Katarzyna Idziak

 
Informacja PDF Drukuj Email

 

 

Centrum Asystentury Społecznej - Krok w stronę samodzielności

Minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie
40 osobom niepełnosprawnym w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu do usług asystenckich, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz podniesienie kompetencji 20 opiekunów w szczególności członków rodzin osób niepełnosprawnych – to główny cel projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

 

 

Założeniem projektu jest utworzenie w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Centrum Asystentury Społecznej na obszarze powiatu kieleckiego. Będzie to miejsce organizacji kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia, uwzględniającego wszystkie aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, w tym:

 

1.      Usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Planuje się zatrudnienie 8 asystentów, którzy będą świadczyć swoje usługi dla 40 osób niepełnosprawnych.

2.      Konsultacje specjalistyczne: psychiatryczne, poradnictwo psychologiczne mające na celu przywrócenie osobie niepełnosprawnej równowagi psychicznej, poczucia własnej wartości, motywowanie i mobilizowanie jej do współpracy, podejmowania aktywności w różnych obszarach własnego życia. Działanie skierowane również dla opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie polepszenia kondycji psychicznej i wzrostu motywacji do sprawowania opieki nad nimi.

3.      Pomoc prawna i doradztwo– w zakresie praw i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i opiekunom.

4.      Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjnew zakresie uzyskania optymalnego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

5.      Usługi dowozu- świadczone dla osób niepełnosprawnych bezpłatnie - zwiększające mobilność oraz częstotliwość udziału w życiu społecznym, edukacyjnym, kulturowym.

Dodatkowo planuje się zorganizować działania:

1)      Grupy wsparcia - jako działanie wspierające opiekunów i rodziny osób niepełnosprawnych: wymiana doświadczeń ma wpływ na wzrost umiejętności
w zakresie opieki i radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego.

2)      Szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych pozwalające na profesjonalne przygotowanie opiekunów do aktywnego udziału w procesie rehabilitacji i zwiększenie samodzielności oraz poprawę jakości sprawowanej opieki.

3)      Superwizja dla asystentów osób niepełnosprawnych - spotkania indywidualne
i grupowe z psychologiem umożliwiające wymianę doświadczeń w pracy z osobami niepełnosprawnymi, dające możliwość odreagowania stresujących sytuacji związanych z pracą oraz radzenie sobie z ewentualnymi trudnościami.

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj Email

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

w partnerstwie z Gminą Miasto Kielce / Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach

 zaprasza do udziału w projekcie

 

„Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

      

W dniu 11.09.2017 r. uruchomiony zostanieII Nabór

dokumentów rekrutacyjnych.

 

W ramach projektu oferujemy:

 

DOTACJĘ NA OTWARCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ 25 000,00 ZŁ

WSPARCIE POMOSTOWE PRZEZ 12 MIESIĘCY W ŁĄCZNEJ KWOCIE24 000,00 ZŁ

 

       Działania projektu kierujemy do osób, które mają ukończony 30 ROK ŻYCIA i mieszkają na terenie Kielc lub jednej z gmin: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk, nie posiadają zatrudnienia, w tym:  do OSÓB BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY, BIERNYCH ZAWODOWO, OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA zarejestrowanych jako bezrobotne oraz CZŁONKÓW ICH RODZIN, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych; znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiety, osoby po 50 r. życia,
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane.

 

Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako BEZROBOTNE muszą mieć ustalony I lub II profil pomocy.

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, któreprowadziły działalność gospodarczą w okresie
12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

 

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

 

Biuro projektu Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach

 ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5

tel. 506 976 134

www.ap.org.pl

 

 

 

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PROJEKTU PN. „CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ – KROK W STRONĘ SAMODZIELNOŚCI”

 

Zapraszamy osoby niepełnosprawne aby zgłaszały się do wzięcia udziału w projekcie pn. „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W ramach projektu zaplanowano organizację w szczególności:

1) Usług asystenta osoby niepełnosprawnej / usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi świadczone m.in. w zakresie pomocy: w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania – dowóz samochodem przystosowanym do przewozu ON,  
w zakupach przy udziale ON, w załatwieniu spraw urzędowych, komunikowaniu się z różnymi instytucjami, w zorganizowaniu czasu wolnego,wspieraniu w czynnym udziale
w życiu społecznym,

2) Zajęć rehabilitacyjno - usprawniających

3) Poradnictwa specjalistycznego w tym psychologicznego, prawnego oraz konsultacji psychiatrycznych

 

Podstawowe wymagania dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o udział w projekcie w tym o korzystanie z asystentury:

 

1.      Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – kopia (Wskazana niepełnosprawność w stopniu znacznym i umiarkowanym i osoby
z niepełnosprawnością sprzężoną i/lub niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi)

2.      Zamieszkiwanie na terenie jednej z gmin powiatu kieleckiego premiowane pochodzenie z gmin Łopuszno, Morawica, Nowa Słupia, Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk, Górno, Miedziana Góra, które przystąpiły do realizacji projektu.

3.      Posiadanie dochodu poniżej 150% kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy Społecznej w wysokości dla osoby w rodzinie 771  zł netto, oraz dla osoby samotnie gospodarującej 951 zł netto ( wzór oświadczenia podczas rekrutacji)

4.      Wypełnienie arkusza diagnostycznego ( wzór podczas rekrutacji)

Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt z koordynatorem usług asystenckich:

– telefonicznie pod numerem telefonu 600 286 695 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  7.15-15.15

– e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach , ul. Wrzosowa 44 w Kielcach, Ośrodkach Pomocy Społecznej z następujących gmin: Łopuszno, Morawica, Nowa Słupia, Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk, Górno, Miedziana Góra. W terminach wcześniej ustalonych i podanych do wiadomości w siedzibach OPS.
 

 

 
Bezpłatne szkolenia zawodowe PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie o dożywianiu PDF Drukuj Email

W związku z nowym rokiem szkolnym 2017/2018 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że istnieje możliwość skorzystania z dożywiania dzieci w szkołach.

 

       Osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł netto mogą ubiegać się o obiady dla dzieci w szkołach.

 

       Wnioski można składać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach.

 

W celu uzyskania dla dzieci dożywiania w szkole należy złożyć następujące dokumenty:

- wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o dożywianie dziecka w szkole;

- dokument poświadczający dochody na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

- odcinek renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

- odcinek alimentów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

- zaświadczenie o zasiłku rodzinnym, wychowawczym, pielęgnacyjnym;

- zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym w przypadku posiadania powyżej 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego.

Nadmienia się, że świadczenie wychowawcze (500 +) nie wlicza się do dochodu rodziny.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt osobisty lub pod numerem telefonu MGOPS Chęciny (41) 31 51 054 ( w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godz.:7:15-15:15, we wtorek 7:15-17:00)

 
Dzienny Dzień Opieki Medycznej PDF Drukuj Email

 

 
Nowy okres świadczeniowy PDF Drukuj Email

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia  500 plus na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

 

 W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie 500 plus oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku, następuje do dnia 31 października tego roku,

- od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku,

- od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku,

 - od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,

- od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,

- od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,

- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Więcej…
 
Jak przygotować się na upał PDF Drukuj Email

 

Upał - poradnik

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 15

Dzisiaj jest: Poniedziałek
18 Grudnia 2017
Imieniny obchodzą
Bogusław, Gracjan, Gracjana, Laurencja,
Wilibald, Wszemir

Do końca roku zostało 14 dni.
Zodiak: Strzelec

                    

Ulti Clocks content

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości