Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Witaj na stronie startowej
Bezpłatne specjalistyczne usługi rehabilitacyjne PDF Drukuj Email

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach

 

zaprasza do skorzystania

 

z BEZPŁATNEJ

 

specjalistycznej usługi  rehabilitacyjnej i masaży

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 17.00

 

 tel: 784 563 096 lub 793 591 239

 

ul. Urzędnicza 16a


25-729 Kielce

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Projekt "Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Spotkanie z pedagogiem w ramach realizacji projektu socjalnego PDF Drukuj Email

 

Dnia 14 listopada 2017r. w siedzibie tutejszego Ośrodka odbyło się II spotkanie w ramach projektu socjalnego„Moja Rodzina, Moja Siła”, realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach.

Motto, jakie przyświecało niniejszemu spotkaniu brzmiało „Nie sztuką jest dziecko począć i urodzić, sztuką jest je wychować na szczęśliwego, mądrego i dobrego człowieka”. Podczas spotkania Pani Justyna Kasperek- Pedagog z PCPR w Kielcach poruszyła kwestię prawidłowego wychowywania dzieci, przedstawiając 10 rad jak być dobrym rodzicem. Przypomniała również, że postawy i zachowania dorosłych stanowią dla dziecka pierwsze wzorce, z których będzie ono czerpać w trakcie życia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, jak również rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze.

Spotkanie przebiegło w milej i przyjaznej atmosferze.

 

Katarzyna Idziak

 
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

 
Informacja PDF Drukuj Email

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywność w Kielcach   [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa Parafia Rzymskokatolicka pw.Św. Bartłomieja Ap. w Chęcinach, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.    Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.    Sposób kwalifikacji:

  • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
  • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

 
Dzień Praw Rodziny PDF Drukuj Email

 

Uchwałą z dnia 21 października 2016r. Sejm RP ustanowił Dzień Praw Rodziny obchodzony 22 października każdego roku.

         Rodzina w warunkach każdego społeczeństwa stanowi podstawową i wszechstronną formę życia społecznego, zaspokajającą podstawowe potrzeby ludzkie. Jest ona pierwszym naturalnym i podstawowym środowiskiem wychowawczym, z którym styka się dziecko. To w niej przebiega proces socjalizacji dzieci, kształtowanie ich osobowości oraz przygotowanie do przyszłych ról społecznych.

        Promowanie małżeństwa, jako trwałego związku kobiety i mężczyzny, będącego zaczynem rodziny, rodzicielstwa i życia rodzinnego, wskazywanie fundamentalnego znaczenia rodziny u początków życia człowiek, w czasie jego trwania, jak i u jego schyłku oraz podkreślanie służebnej roli członków rodziny wobec siebie dla dobra wspólnoty rodzinnej, jako całości, jak i dla poszczególnych osób przyczyni się do pełniejszego zrozumienia i utrwalenia w świadomości społecznej funkcji rodziny i jej roli we współczesnym świecie. Dlatego też misja rodziny powinna być coraz bardziej ceniona i uznawana, a prawa rodziny winny być adekwatne do wyjątkowej misji, jaką spełnia każda rodzina, która jest „naturalną i podstawową komórką społeczną”.

 
Informacja PDF Drukuj Email

INFORMACJA

 

                 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowaneg z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2017, wydawana będzie żywność dla osób najbardziej potrzebujących.

Prosimy o zgłaszanie się do MGOPS w Chęcinach celem uzyskania skierowania.

Kryterium dla osoby w rodzinie wynosi- 1028 zł netto na osobę,

Natomiast dla osoby samotnie gospodarującej- 1268 zł netto.

 

Soboń Agnieszka

 

 
Informacja PDF Drukuj Email

 

 

 

 
Informacja PDF Drukuj Email

               W dniu 27 września 2017r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu socjalnego „Moja Rodzina, Moja Siła”, realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach.

                W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Mieli oni możliwość wysłuchania porad pedagoga - Pani Justyny Kasperek, pracującej, na co dzień w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Uczestnicy mogli również wymienić się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

                Celem głównym spotkania była poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz podniesienie wiedzy na temat prawidłowych postaw wychowawczych. Podczas warsztatów poruszono kwestię pełnienia ról rodzicielskich, prawidłowej komunikacji w rodzinie, kształtowania norm i wartości rodzinnych, jak również stosowania właściwych metod wychowawczych.

                Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

 

Katarzyna Idziak

 
Informacja PDF Drukuj Email

 

 

Centrum Asystentury Społecznej - Krok w stronę samodzielności

Minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie
40 osobom niepełnosprawnym w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu do usług asystenckich, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz podniesienie kompetencji 20 opiekunów w szczególności członków rodzin osób niepełnosprawnych – to główny cel projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

 

 

Założeniem projektu jest utworzenie w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Centrum Asystentury Społecznej na obszarze powiatu kieleckiego. Będzie to miejsce organizacji kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia, uwzględniającego wszystkie aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, w tym:

 

1.      Usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Planuje się zatrudnienie 8 asystentów, którzy będą świadczyć swoje usługi dla 40 osób niepełnosprawnych.

2.      Konsultacje specjalistyczne: psychiatryczne, poradnictwo psychologiczne mające na celu przywrócenie osobie niepełnosprawnej równowagi psychicznej, poczucia własnej wartości, motywowanie i mobilizowanie jej do współpracy, podejmowania aktywności w różnych obszarach własnego życia. Działanie skierowane również dla opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie polepszenia kondycji psychicznej i wzrostu motywacji do sprawowania opieki nad nimi.

3.      Pomoc prawna i doradztwo– w zakresie praw i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i opiekunom.

4.      Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjnew zakresie uzyskania optymalnego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

5.      Usługi dowozu- świadczone dla osób niepełnosprawnych bezpłatnie - zwiększające mobilność oraz częstotliwość udziału w życiu społecznym, edukacyjnym, kulturowym.

Dodatkowo planuje się zorganizować działania:

1)      Grupy wsparcia - jako działanie wspierające opiekunów i rodziny osób niepełnosprawnych: wymiana doświadczeń ma wpływ na wzrost umiejętności
w zakresie opieki i radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego.

2)      Szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych pozwalające na profesjonalne przygotowanie opiekunów do aktywnego udziału w procesie rehabilitacji i zwiększenie samodzielności oraz poprawę jakości sprawowanej opieki.

3)      Superwizja dla asystentów osób niepełnosprawnych - spotkania indywidualne
i grupowe z psychologiem umożliwiające wymianę doświadczeń w pracy z osobami niepełnosprawnymi, dające możliwość odreagowania stresujących sytuacji związanych z pracą oraz radzenie sobie z ewentualnymi trudnościami.

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj Email

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

w partnerstwie z Gminą Miasto Kielce / Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach

 zaprasza do udziału w projekcie

 

„Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

      

W dniu 11.09.2017 r. uruchomiony zostanieII Nabór

dokumentów rekrutacyjnych.

 

W ramach projektu oferujemy:

 

DOTACJĘ NA OTWARCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ 25 000,00 ZŁ

WSPARCIE POMOSTOWE PRZEZ 12 MIESIĘCY W ŁĄCZNEJ KWOCIE24 000,00 ZŁ

 

       Działania projektu kierujemy do osób, które mają ukończony 30 ROK ŻYCIA i mieszkają na terenie Kielc lub jednej z gmin: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk, nie posiadają zatrudnienia, w tym:  do OSÓB BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY, BIERNYCH ZAWODOWO, OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA zarejestrowanych jako bezrobotne oraz CZŁONKÓW ICH RODZIN, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych; znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiety, osoby po 50 r. życia,
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane.

 

Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako BEZROBOTNE muszą mieć ustalony I lub II profil pomocy.

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, któreprowadziły działalność gospodarczą w okresie
12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

 

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

 

Biuro projektu Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach

 ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5

tel. 506 976 134

www.ap.org.pl

 

 

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 14

Dzisiaj jest: Piątek
24 Listopada 2017
Imieniny obchodzą
Dobrosław, Emilia, Emma, Flora,
Franciszek, Gerard, Gerarda, Gerhard,
Jan, Mina, Pęcisław, Protazy

Do końca roku zostało 38 dni.
Zodiak: Strzelec

                    

Ulti Clocks content

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość